Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 9 - december 2019

Fredag d. 20. december 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 9.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 4 skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb fra 2002 og frem til kommissionens nedsættelse, som knytter sig til

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),

  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og

  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Som ligeledes beskrevet i kommissionens Orientering nr. 4 er kommissoriet såvel emne- som tidsmæssigt blandt de mest omfattende kommissorier i nyere tid.

Kommissionen har løbende modtaget et omfattende materiale fra offentlige myndigheder og private aktører i forbindelse med materialeudleveringen vedrørende hovedkommissoriet. Kommissionen har arbejdet med at undersøge og strukturere materialet, herunder foretage søgninger i materialet, udarbejde ekstrakt, notater, tidslinjer og organisationsdiagrammer m.v. Kommissionen har i den forbindelse også arbejdet med at identificere de personer, som kommissionen forventer at skulle afhøre vedrørende hovedkommissoriet. Dette arbejde er foregået sideløbende med kommissionens fortløbende undersøgelser og afhøringer vedrørende tillægskommissoriet.

Det modtagne materiale vedrørende hovedkommissoriet har et meget betydeligt omfang, og der forestår stadig en mindre del af den indledende materialeudlevering, ligesom afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet som nævnt fortsat pågår. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse nærmere om, hvornår afhøringerne vedrørende hovedkommissoriet forventes påbegyndt.

Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet

Undersøgelseskommissionen om SKAT har i oktober, november og december 2019 fortsat afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet ved Retten på Frederiksberg, som kommissionen påbegyndte den 5. marts 2019. Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 8 har afhøringerne siden uge 43 i det væsentlige koncentreret sig om skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse. Skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse vil også være centrale for kommissionens afhøringer i 2020.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt foretaget afhøring af 78 personer, og der er planlagt afhøring af yderligere 24 personer. Enkelte personer har endvidere været indkaldt på ny, fordi deres afhøringer i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid, ligesom enkelte personer i 2020 vil blive indkaldt på ny til fortsat afhøring. De planlagte afhøringer vil strække sig frem til den 27. maj 2020.

Planen for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Om den nærmere praktiske gennemførelse af afhøringerne, herunder om offentlighedens adgang til at overvære afhøringerne, henvises til menupunktet ”Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer” under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

Fremdriften i materialeudleveringen

Undersøgelseskommissionen om SKAT har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018.

Fremdriften i materialeudleveringen er løbende beskrevet i kommissionens tidligere orienteringer.

Den indledende materialeudlevering fra Udenrigsministeriet, der alene er anmodet om at udlevere materiale vedrørende tillægskommissoriet, blev afsluttet den 20. november 2019.

Kommissionen er fortsat i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af yderligere konkrete dokumenter, som undersøgelsen giver anledning til, samt redegørelser efter undersøgelseskommissionslovens § 9, stk. 2.

Kommissionen er endvidere fortsat i dialog med KMD, Deloitte, Gartner og Valcon om udlevering af yderligere materiale vedrørende hovedkommissoriet.

Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 8 har Justitsministeriet indgået kontrakt med Avian ApS om levering af et avanceret it-søgeredskab til behandling af det meget omfangsrige materiale, som kommissionen modtager.

Driftsprøven for it-søgeredskabet blev godkendt af kommissionen i samråd med Justitsministeriet fredag den 29. november 2019, og it-søgeredskabet er nu taget i brug af kommissionen.

Afbeskikkelse af bisiddere, salærer m.v.

Undersøgelseskommissionen vurderer løbende, om der bør ske afbeskikkelse af bisiddere som følge af, at der ikke længere er grundlag for at antage, at den pågældende person ville kunne anses for omfattet af den personkreds, der efter undersøgelseskommissionsloven har ret til at få beskikket en bisidder.

Kommissionen har den 15. november 2019 afbeskikket bisidderen for en person, som var indkaldt til at afgive forklaring, men som tidligere på året blev afvarslet. Bisidderen blev afbeskikket, idet kommissionen vurderede, at der ikke længere var grundlag for at antage, at den pågældende person ville kunne anses for omfattet af den personkreds, der efter undersøgelseskommissionsloven har ret til at få beskikket en bisidder.

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 7 afgiver kommissionen indstilling til justitsministeren om fastsættelse af salær og godtgørelse til bisidderne.

Kommissionen har løbende afgivet indstillinger om fastsættelse af salær, acontosalær og godtgørelse til bisidderne for arbejde udført i perioden fra den enkelte bisidders beskikkelse frem til den 30. september 2019.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 20. december 2019