Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 25 - juli 2023

Mandag d. 3. juli 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 25.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har i perioden fra den 7. marts til den 28. juni 2023 gennemført det femte og sidste afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet.

Fokus for afhøringerne har været restancernes udvikling i undersøgelsesperioden og datakvalitet med hensyn til fordringer relateret til EFI.

Afhøringerne har endvidere haft et mere generelt fokus på det samlede begivenhedsforløb fra 2002 til 2017. Der er i den forbindelse afgivet forklaring af bl.a. de tidligere statsministre og finansministre i undersøgelsesperioden og af departementscheferne i Statsministeriet og Finansministeriet.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere afhøringer.

Efter afslutningen af den femte og sidste afhøringsperiode vil kommissionen have afhørt 162 personer. Heraf er 54 personer blevet afhørt alene vedrørende hovedkommissoriet, 76 er blevet afhørt alene vedrørende tillægskommissoriet, og 32 er blevet afhørt vedrørende begge kommissorier.  

Kommissionens afhøringer er foretaget løbende siden starten af 2019 og indtil nu. Kommissionen har således på nuværende tidspunkt foretaget afhøringer over en periode på ca. fire et halvt år til brug for både hovedkommissoriet og tillægskommissoriet. Kommissionen har i den forløbne tid fokuseret på at forberede og gennemføre de mange afhøringer, men har også sideløbende arbejdet med udkast til dele af beretningen og afgivet en delberetning vedrørende tillægskommissoriet.

Der foreligger nu med de afsluttede afhøringer et meget omfattende yderligere materiale, som supplerer det skriftlige materiale. Det er kommissionens opgave at analysere og vurdere dette samlede materiale. Forklaringerne skal således sammenholdes både med hinanden og med det skriftlige materiale, der er modtaget fra myndighederne m.fl.

Når kommissionen har tilendebragt sine analyser og vurderinger, vil resultaterne heraf skulle sammenfattes i kommissionens beretning, som skal besvare både hovedkommissoriet og tillægskommissoriet. Beretningen må i lyset af det omfattende og komplicerede undersøgelsesfelt forventes at blive meget omfattende.

Selvom kommissionen som nævnt løbende har arbejdet med udkast til dele af beretningen vil der først nu, hvor alle afhøringerne er gennemført, kunne skabes et samlet overblik over de mange oplysninger. Det er på den baggrund endnu for tidligt at svare på, hvornår beretningen kan forventes at være færdig. Kommissorierne indeholder ingen frist for kommissionens beretning, men kommissionen er naturligvis opmærksom på at tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter og andre oplysninger, som undersøgelsen, herunder afhøringerne, giver anledning til.

Kommissionen blev i april 2023 bekendt med, at der i dele af undersøgelsesperioden løbende var blevet udfærdiget personlige noter fra møder i regeringsudvalg, og at disse noter var blevet samlet i en mappe i ministeriet. Kommissionen har ikke i det materiale, der er blevet udleveret, kunnet finde sådanne noter.

Kommissionen fandt på den baggrund anledning til at anmode Statsministeriet og Finansministeriet om at udlevere alt relevant materiale fra regeringsudvalgene, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget samt de forberedende embedsmandsmøder, der relaterer sig hertil.

Finansministeriet meddelte den 12. maj 2023, at ministeriet tidligere har udleveret alt relevant materiale fra de nævnte udvalg, og at det ikke har været muligt at finde materiale med personlige noter eller lignende knyttet til regeringsudvalgene eller forberedende embedsmandsmøder for medarbejdere i Finansministeriet i undersøgelsesperioden.

Statsministeriet udleverede den 2. juni 2023 yderligere materiale i anledning af den nævnte anmodning fra kommissionen og i forlængelse af Statsministeriets tidligere materialeudleveringer til kommissionen. Det udleverede materiale indeholder elektronisk indscannede kopier af fysisk materiale, som er opbevaret i Statsministeriet. Kommissionen har gennemgået det udleverede materiale og har konstateret, at alene en mindre del af materialet ikke er udleveret til kommissionen i forbindelse med Statsministeriets tidligere materialeudleveringer. Kommissionen har på denne baggrund anmodet Statsministeriet om en nærmere redegørelse for, hvorfor materialet ikke er udleveret tidligere.

Michael Ellehauge
Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 3. juli 2023