Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 29 - april 2024

Onsdag d. 10. april 2024

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 29.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens tidligere orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen har den 30. januar 2024 fra Statsministeriet modtaget en redegørelse og en række dokumenter som opfølgning på den stikprøvekontrol, kommissionen den 10. oktober 2023 gennemførte i ministeriet. Forud for kontrolbesøget og som forberedelse heraf havde Statsministeriet foretaget egne kontrolsøgninger og i den forbindelse konstateret, at der var afvigelser i søgeresultaterne sammenholdt med de søgninger, der var blevet foretaget ved materialeudleveringerne til kommissionen i perioden fra 2017 til 2019.

Statsministeriet har i redegørelsen af 30. januar 2024 oplyst, at ministeriet har taget kontakt til leverandøren af ministeriets elektroniske journalsystem, som har oplyst, at afvigelserne i antal hits kan skyldes en reindeksering af databaserne tilknyttet ministeriets journalsystem. Ministeriet har manuelt gennemgået og relevansvurderet de hits, der ikke fremgik af ministeriets oprindelige søgninger, og har på den baggrund udleveret 97 yderligere akter. Kommissionen har efter en gennemgang af akterne kunnet konstatere, at der blandt de modtagne akter alene er én akt, som kommissionen ikke tidligere har modtaget, og som efter kommissionens vurdering er emnemæssigt relevant for undersøgelsen. De øvrige akter, som efter kommissionens vurdering er emnemæssigt relevante for undersøgelsen, er tidligere modtaget fra Statsministeriet eller andre materialeleverandører. Redegørelsen vil blive behandlet på et kommissionsmøde.

Høring

Som nævnt i kommissionens Orientering nr. 28 har kommissionen gennemført en høring, hvorved bisiddere og vidner, der er tilbudt en bisidder, men ikke har ønsket dette, har haft mulighed for at afgive et skriftligt indlæg på det grundlag, der foreligger på nuværende tidspunkt. Høringen er et supplement til – ikke en afløser for – den senere høringsproces forud for beretningsafgivelsen, jf. lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 23, stk. 3 og 4. Ingen af bisidderne eller vidnerne har ønsket at afgive et skriftligt indlæg på nuværende tidspunkt.

Sagkundskab inden for it og fremdriften i kommissionens arbejde

Af pkt. 10 i hovedkommissoriet fremgår:

Kommissionen vil blive tildelt fuld og omfattende sekretariatsbistand. Justitsministeriet vil løbende drøfte med kommissionen, om den har tilstrækkelige ressourcer, herunder for så vidt angår sekretariatets sagkundskab (f.eks. inden for offentlig forvaltning eller it) og størrelse, til at sikre, at undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt.

Kommissionen har fundet det hensigtsmæssigt at inddrage sagkundskab inden for it til belysning af spørgsmål med tilknytning til EFI, herunder i relation til den overordnede planlægning og gennemførelse af et stort it-projekt som EFI og forholdene i forbindelse med beslutningen om nedlukning.

Kommissionen har på den baggrund besluttet at knytte professor i datalogi, ph.d. Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet, til kommissionens sekretariat. Professor Kaj Grønbæk holdt den 7. februar 2024 en præsentation på et seminar for kommissionens medlemmer og ansatte i sekretariatet. Præsentationen var baseret på et omfattende materiale fra kommissionens undersøgelse samt på erfaringer og resultater fra Kaj Grønbæks forskning i systemudviklingsmetoder.

Som meddelt i kommissionens Orientering nr. 28 har kommissionen i løbet af efteråret 2023 i vidt omfang færdiggjort sine interne drøftelser og voteringer angående tillægskommissoriet. Kommissionen har herefter fokuseret voteringerne på undersøgelsen i henhold til hovedkommissoriet i overensstemmelse med den interne tidsplan.

Som anført i Orienterer nr. 28 vil kommissionen afgive en endelig, samlet beretning til besvarelse af både hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, og der vil således ikke blive afgivet endnu en delberetning om tillægskommissoriet. Kommissorierne indeholder ingen frist for kommissionens beretning, men kommissionen er naturligvis til stadighed opmærksom på at tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt.

Michael Ellehauge
Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 10. april 2024