Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 26 - september 2023

Mandag d. 25. september 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 26.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Afsluttende opfølgning på forløbet om sms-beskeder mv.

Som omtalt i kommissionens Orientering nr. 17 besluttede kommissionen i slutningen af 2021 at rette henvendelse til Skattestyrelsen og de ministerier, som har udleveret materiale til kommissionen, med henblik på at følge op på materialeudleveringen. Baggrunden var medieomtalen af Minkkommissionens indhentning af sms-beskeder, som også havde givet anledning til forespørgsler til Undersøgelseskommissionen om SKAT om, hvordan kommissionens tilgang til indhentning af sms-beskeder havde været.

Kommissionen udarbejdede samtidig et notat, hvori kommissionens materialeindhentning er beskrevet. Der henvises til kommissionens Orientering nr. 17 for nærmere oplysning om kommissionens indhentning af materiale samt notatet.

Kommissionen har siden da løbende orienteret om sine henvendelser til Skatteministeriet, Skattestyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om redegørelserne fra ministerierne og styrelsen samt om kommissionens opfølgning herpå. Der henvises herved til kommissionens Orientering nr. 17-20 og 22-23.

Kommissionen har som afsluttende opfølgning på forløbet vedrørende udlevering af sms-beskeder mv. udarbejdet et notat, der beskriver indholdet af de enkelte materialeleverandørers redegørelser og supplerende redegørelser og opsummerer disse. Notatet indeholder endvidere kommissionens konklusion på forløbet. Notatet er tilgængeligt her.

Kommissionens konklusion på forløbet som beskrevet i notatet er:

”Udgangspunktet for kommissionens henvendelse den 11. november 2021 til Skattestyrelsen og de ministerier, som har leveret materiale til kommissionen, var at tydeliggøre, at myndighederne har pligt til at udlevere alt materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser, uanset art og form, herunder sms-beskeder og chats. Myndighederne har journaliseringspligt, og kommissionen har ikke modtaget oplysninger om, at sagsbehandling i et for kommissionens undersøgelse væsentligt omfang har fundet sted i form af ikke-journaliserede sms-beskeder eller lignende, i den periode kommissionen undersøger. Myndighederne har på kommissionens anmodning gennemført indgående, og i visse tilfælde længerevarende, undersøgelser, herunder tekniske undersøgelser, med henblik på at fremfinde eventuelt yderligere relevant materiale til brug for kommissionens undersøgelser i henhold til kommissorierne. Der har efter det oplyste generelt ikke været foretaget relevant sagsbehandling via sms-beskeder, hvilket støttes af de forklaringer, der er afgivet for kommissionen.

Materialeleverandørerne har henvist til, at sms-beskeder på tjenestetelefoner fra kommissionens undersøgelsesperiode med enkelte undtagelser er slettet, og at der i øvrigt ikke forefindes sms-beskeder af relevans, hvilket er blevet bekræftet af personer, som er centrale for kommissionens undersøgelse, via stikprøvekontroller. Selvom det ikke helt kan udelukkes, at der i visse tilfælde ville kunne genskabes sms-beskeder, finder kommissionen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at anmode materialeleverandørerne om at foretage yderligere undersøgelser, idet sandsynligheden for at fremfinde eventuelt relevant materiale er så lav, at bestræbelserne herpå ikke vil være proportionale.

Statsministeriet har som den eneste materialeleverandør fundet anledning til på baggrund af kommissionens henvendelse at udlevere sms-beskeder, som kunne være relevante for kommissionens undersøgelser. De øvrige materialeleverandører har ikke udleveret yderligere materiale i form af sms-beskeder eller lignende til kommissionen.

For flere af materialeleverandørerne gælder, at de i lyset af den offentlige omtale af Minkkommissionens undersøgelser har præciseret, at journaliseringspligten efter omstændighederne også omfatter korrespondance via sms-beskeder.

Redegørelserne vedrørende journalisering giver dog ikke anledning til at antage, at der i undersøgelsesperioden er sket sagsbehandling via sms-beskeder eller lignende i et for kommissionens undersøgelse væsentligt omfang.

Som nærmere beskrevet i kommissionens notat af 11. november 2021 skal kommissionens materialeindhentning ses i lyset af, at undersøgelsen omfatter perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse i 2017 og navnlig har fokus på en række organisatoriske og systemiske forhold, herunder forvaltningen af inddrivelsesområdet, EFI, fusionen af inddrivelsesmyndighederne, generelle effektiviseringstiltag på området og forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Der er således tale om et usædvanligt omfattende og bredt undersøgelsesfelt, som på denne måde adskiller sig fra andre kommissioners.

Som nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 17 er det de myndigheder, der anmodes herom, der forestår arbejdet med at fremfinde og udlevere materiale til brug for undersøgelsen. Denne ordning er baseret på, at det er myndigheden, som kender sine sager, arbejdsgange, journaliseringssystemer og journaliseringspraksis bedst, og at materialet, der kan være genstand for undersøgelsen, kan være overordentlig omfangsrigt.

Kommissionen har foretaget nærmere vurderinger af det materiale vedrørende sms-beskeder, som kommissionen har modtaget, og har bl.a. anmodet om supplerende redegørelser.

Kommissionen finder på baggrund heraf og på baggrund af myndighedernes redegørelser, herunder oplysningerne om nulstilling og destruktion af tjenestetelefoner, at der ikke er grundlag for at anmode materialeleverandørerne om at foretage yderligere supplerende undersøgelser.

Kommissionen har i den forbindelse ikke haft grund til at antage, at myndighederne ikke har efterkommet kommissionens henvendelse af 11. november 2021 vedrørende udlevering af materiale i overensstemmelse med lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner med hensyn til eventuelt sms-materiale, chats og lignende.”

 

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 25. september 2023