Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 28 - december 2023

Fredag d. 22. december 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 28.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens tidligere orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen har den 9.-11. oktober 2023 gennemført stikprøvekontroller hos Skattestyrelsen, Skatteministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet.

Umiddelbart forud herfor meddelte Statsministeriet kommissionen, at ministeriet til brug for stikprøvekontrollen havde gentaget tidligere søgninger i ministeriets elektroniske arkiv, og at der var konstateret afvigelser i antal hits sammenholdt med de tidligere søgninger. Stats­ministeriet havde derfor iværksat nærmere undersøgelser for at finde mulige årsager til afvigelserne. Statsministeriet forventer at afgive en nærmere redegørelse herom til kommissionen i løbet af januar 2024. Redegørelsen vil derefter blive behandlet på et kommissionsmøde.

Ved stikprøvekontrollen den 11. oktober 2023 i Skatteministeriet blev der fundet et dokument, der ikke tidligere var blevet udleveret til kommissionen, selvom dokumentet emnemæssigt tilsyneladende var relevant for kommissionens undersøgelse. Kommissionen anmodede på den baggrund Skatteministeriet om at udlevere dokumentet og redegøre for, hvorfor det ikke var blevet udleveret ved ministeriets tidligere materialeudleveringer. Skatteministeriet har den 8. december 2023 udleveret dokumentet og afgivet en redegørelse, der vil blive behandlet på et kommissionsmøde.

Stikprøvekontrollerne i Skattestyrelsen og Finansministeriet gav ikke anledning til yderligere undersøgelser eller til bemærkninger.

Fremdriften i kommissionens arbejde og kommissionens beretning

Kommissionen har i løbet af efteråret 2023 i vidt omfang færdiggjort sine interne drøftelser og voteringer angående tillægskommissoriet. Kommissionen vil derfor fra begyndelsen af 2024 fokusere voteringerne på undersøgelsen i henhold til hovedkommissoriet i overensstemmelse med den interne tidsplan. 

Kommissionen har endvidere gennemført en høring, hvorved bisiddere og vidner, der er tilbudt en bisidder, men ikke har ønsket dette, har haft mulighed for at afgive et skriftligt indlæg på det grundlag, der foreligger på nuværende tidspunkt. Høringen er et supplement til – ikke en afløser for – den senere høringsproces forud for beretningsafgivelsen, jf. lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 23, stk. 3 og 4.

Som tidligere tilkendegivet bør kommissionens retlige vurderinger i forbindelse med tillægskommissoriet til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, for en del vidners vedkommende afvente undersøgelserne af generelle og strukturelle forhold vedrørende hovedkommissoriet. Der henvises herom nærmere til Kommissionen Orienterer nr. 13. Kommissionen vil således afgive en endelig, samlet beretning til besvarelse af både hovedkommissoriet og tillægskommissoriet.  

Kommissorierne indeholder ingen frist for kommissionens beretning, men kommissionen er naturligvis opmærksom på at tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt.

 

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 22. december 2023