Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 27 - Oktober 2023

Onsdag d. 18. oktober 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 27.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens tidligere orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen giver anledning til.

Som omtalt i Kommissionen Orienterer nr. 25 udleverede Statsministeriet den 2. juni 2023 yderligere materiale, som ikke var udleveret ved Statsministeriets tidligere materialeudleveringer til kommissionen. Kommissionen har på den baggrund anmodet Statsministeriet om en nærmere redegørelse for baggrunden for, at materialet, der bl.a. omfattede håndskrevne noter vedrørende møder i regeringens koordinationsudvalg, ikke var udleveret tidligere. Statsministeriet har den 28. august 2023 afgivet en redegørelse herom, og Statsministeriet beklagede i den forbindelse, at de håndskrevne noter ikke tidligere var blevet udleveret. Kommissionen vil på et kommissionsmøde behandle redegørelsen fra Statsministeriet.

Skatteministeriet udleverede den 29. juni 2023 yderligere materiale til kommissionen, som ikke var udleveret ved ministeriets tidligere materialeudleveringer. Kommissionen har den 10. august 2023 anmodet ministeriet om en nærmere redegørelse om baggrunden herfor. Skatteministeriet har den 4. september 2023 afgivet en redegørelse. Kommissionen vil ligeledes på et kommissionsmøde behandle redegørelsen fra Skatteministeriet.

Kommissionen har den 9.-11. oktober 2023 gennemført stikprøvekontroller i Skattestyrelsen, Skatteministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet.

Fremdriften i kommissionens arbejde og kommissionens beretning

Kommissionen har den 8. september 2023 afgivet sin årlige udtalelse til Justitsministeriet om fremdriften i kommissionens arbejde.

Heraf fremgår bl.a., at kommissionen i perioden 23. august 2022 til 8. februar 2023 har gennemført det fjerde afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Der er over 17 afhøringsdage afhørt 26 personer, herunder de tidligere skatteministre Karsten Lauritzen og Holger K. Nielsen foruden departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner.

Kommissionen har i perioden 7. marts til 28. juni 2023 gennemført det femte og sidste afhøringsforløb. Der er over 14 afhøringsdage afhørt 31 personer, herunder tidligere skatteminister og finansminister Kristian Jensen, de tidligere statsministre Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt samt tidligere finansminister og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Også disse afhøringer er gennemført til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet.

Kommissionen har nu i alt afhørt 162 personer. Heraf er 54 afhørt alene til hovedkommissoriet, 76 alene til tillægskommissoriet, og 32 til begge kommissorier. Afhøringerne er foretaget løbende siden begyndelsen af 2019 og frem til juni 2023 og dermed over ca. fire et halvt år. Et samlet overblik over de afsluttede afhøringer findes på hjemmesiden.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere afhøringer. Såfremt kommissionens videre arbejde giver anledning til eventuelle nye afhøringer, vil kommissionen orientere herom.

Kommissionen har i medfør af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 21, stk. 2, efter anmodning i øjeblikket beskikket i alt 48 bisiddere for 115 personer. Kommissionen har siden sin udtalelse af 9. september 2022 om fremdriften i kommissionens arbejde besluttet at beskikke bisiddere for 9 personer. Kommissionen vurderer løbende, efterhånden som undersøgelsen skrider frem, om der er grundlag for at afbeskikke bisiddere, hvilket ikke har været tilfældet siden kommissionens seneste udtalelse til Justitsministeriet.

Med de afsluttede afhøringer foreligger der nu et meget omfattende yderligere materiale, som supplerer det skriftlige materiale. Det er kommissionens opgave at analysere og vurdere dette samlede materiale. Forklaringerne skal således sammenholdes både med hinanden og med det skriftlige materiale, der er modtaget fra myndighederne m.fl. Der vil først nu, hvor alle afhøringerne er gennemført, kunne skabes et samlet overblik over de mange oplysninger.

Når kommissionen har tilendebragt sine analyser og vurderinger, vil resultaterne heraf skulle sammenfattes i kommissionens beretning, som skal besvare både hovedkommissoriet og tillægskommissoriet. Beretningen må i lyset af det omfattende og komplicerede undersøgelsesfelt forventes at blive meget omfattende.

Det er endnu for tidligt at svare på, hvornår beretningen kan forventes at være færdig. Kommissionen har ved struktureringen og planlægningen af arbejdet lagt stor vægt på hensynet til fremdrift i undersøgelsen. De mange afhøringer er i det væsentlige afviklet i overensstemmelse med kommissionens tidsplan herfor. Kommissionens interne drøftelser og voteringer er i efteråret 2023 fokuseret på de dele af beretningen, som angår tillægskommissoriet. Også dette arbejde forløber i overensstemmelse med kommissionens interne tidsplan. Kommissorierne indeholder ingen frist for kommissionens beretning, men kommissionen er naturligvis opmærksom på at tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt.

 

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 18. oktober 2023