Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for:

  • Det samlede begivenhedsforløb fra 2002 i tilknytning til dels forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), dels sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT, dels endelig beslutningsgrundlaget for implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.
  • Skiftende skatteministres og Skatteministeriets koncerns og eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets, rolle i de trufne beslutninger, samt beslutningsgrundlag og rådgivning fra eksterne aktører.
  • Om – og i givet fald hvordan – der i Skatteministeriets koncern eller fra eksterne eksperter mv. blev gjort opmærksom på muligt kritisable forhold mv., hvordan og i hvilket omfang skiftende skatteministre og andre ministre har haft kendskab hertil, og om og i givet fald hvornår der blev reageret og fulgt op herpå.
  • Hvornår og hvordan Folketinget er blevet orienteret herom, og om oplysningerne har været korrekte og fyldestgørende.

Kommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, og kommissionen kan komme med forslag til ændringer af regler og praksis.