Mobile navigation toggle      

Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionen skal i henhold til kommissoriet af 3. juli 2017 undersøge og redegøre for:

  • Det samlede begivenhedsforløb fra 2002 i tilknytning til dels forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), dels sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT, dels endelig beslutningsgrundlaget for implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.
  • Skiftende skatteministres og Skatteministeriets koncerns og eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets, rolle i de trufne beslutninger, samt beslutningsgrundlag og rådgivning fra eksterne aktører.
  • Om – og i givet fald hvordan – der i Skatteministeriets koncern eller fra eksterne eksperter mv. blev gjort opmærksom på muligt kritisable forhold mv., hvordan og i hvilket omfang skiftende skatteministre og andre ministre har haft kendskab hertil, og om og i givet fald hvornår der blev reageret og fulgt op herpå.
  • Hvornår og hvordan Folketinget er blevet orienteret herom, og om oplysningerne har været korrekte og fyldestgørende.

Kommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, og kommissionen kan komme med forslag til ændringer af regler og praksis.

Undersøgelseskommissionen skal endvidere i henhold til tillægskommissoriet af 9. april 2018 undersøge og redegøre for:

  • SKAT’s forvaltning af udbytteskatteområdet omfattende SKAT’s tilrettelæggelse og udførelse af sagsbehandlingen og sagsoplysningen i forbindelse med udbetaling af refusion af udbytteskat, herunder kontrollen med, at betingelserne for udbetalingerne var opfyldt.

  • De organisatoriske forhold vedrørende tilrettelæggelsen af SKAT’s varetagelse af opgaverne på udbytteskatteområdet.

  • Skatteministeriets tilsyn med udbytteskatteområdet.

Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 indtil den 1. juni 2015.

Justitsministeriet har den 26. oktober 2018 udvidet tillægskommissoriet, således at undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 til den 13. september 2017.