Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 6 - april 2019

Onsdag d. 3. april 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Undersøgelseskommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Undersøgelseskommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 6.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for undersøgelseskommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at undersøgelseskommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Undersøgelseskommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan undersøgelseskommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Afhøringerne er indledt

Undersøgelseskommissionen har den 5. marts 2019 indledt afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet ved Retten på Frederiksberg. Der er foreløbigt indkaldt 106 personer til at afgive forklaring, og afhøringerne forventes i første omgang at strække sig frem til den 3. december 2019.

De første afhøringer har koncentreret sig om Skatteministeriets Interne Revision, i hvilken forbindelse der nu er afhørt i alt ni nuværende og tidligere medarbejdere og ledere. Fra den 19. marts 2019 har afhøringerne vedrørt udbytteadministrationen i SKAT. Når afhøringerne vedrørende udbytteadministrationen i SKAT er afsluttet, vil afhøringerne vedrørende skattemyndighedernes øvrige kontrolsystemer blive påbegyndt. Afslutningsvis vil afhøringerne rette sig mod skattemyndighedernes øverste ledelse inkl. skatteministrene. Planen for afhøringerne kan ses her.

De fleste af de personer, der er indkaldt til at afgive forklaring vedrørende tillægskommissoriet, vil ikke senere blive indkaldt til at afgive yderligere forklaring, heller ikke i relation til den øvrige del af kommissionens undersøgelser. Det kan dog blive nødvendigt at genindkalde en eller flere personer til en supplerende afhøring, hvis der opstår behov for at stille yderligere spørgsmål. Ministre og højerestående embedsmænd må dog forvente at blive indkaldt på ny, når kommissionen senere skal foretage afhøringer vedrørende de øvrige dele af kommissoriet.

Ved indledningen af afhøringerne den 5. marts 2019 præsenterede undersøgelseskommissionens formand Michael Ellehauge rammerne for kommissionens undersøgelse og redegjorde for en række praktiske forhold under afhøringerne af betydning for vidner, bisiddere, repræsentanter for medierne og tilhørere i øvrigt.

Formanden oplyste i den forbindelse til bisidderne, at de ikke har pligt til at møde til afhøringerne, og at de som bisiddere derfor bør overveje, om det er relevant at møde til en konkret afhøringsdag. Alle bisiddere vil få tilsendt en udførlig protokoludskrift af forklaringerne, og kommissionen er indstillet på at indkalde en person til at afgive forklaring igen, hvis der er behov for at stille yderligere spørgsmål. Formanden opfordrede på den baggrund bisidderne til endnu engang at overveje omfanget af behovet for at deltage i afhøringerne og gennemse afhøringslisten på ny med henblik på at begrænse tilstedeværelsen til det, der på forhånd skønnes direkte relevant for varetagelsen af hvervet som bisidder. Formanden opfordrede endvidere bisidderne til – forud for hver afhøringsdag, som de planlægger at deltage i – at formulere et udkast til salærindstilling med en konkretiseret begrundelse for, at det er fundet relevant at være til stede under den pågældende afhøring. Et sådant udkast vil kunne indgå i bisidderens overvejelser i forhold til tilstedeværelsens relevans, ligesom det vil kunne danne udgangspunkt for den konkretiserede begrundelse, som bisidderen vil skulle give i forbindelse med fastsættelsen af salæret.

Kommissionen havde givet tilladelse til, at formandens indledende bemærkninger på den første afhøringsdag blev optaget til TV.

Om den nærmere praktiske gennemførelse af afhøringerne, herunder om offentlighedens adgang til at overvære afhøringerne, henvises til menupunktet "Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer" under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

Fremdriften i materialeudleveringen

Det fremgår af pkt. 10 i hovedkommissoriet af 3. juli 2017 og af pkt. 2 i tillægskommissoriet af 9. april 2018, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning hurtigst muligt.

Undersøgelseskommissionen har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere alt materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018. Undersøgelseskommissionen har i den forbindelse den 21. december 2018 anmodet følgende myndigheder om snarest muligt og senest den 1. februar 2019 at udlevere relevant materiale til brug for tillægskommissoriet:

  • Statsministeriet
  • Udenrigsministeriet

Undersøgelseskommissionen har den 19. marts 2019 anmodet følgende virksomheder m.v. om snarest muligt og senest den 1. maj 2019 at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for den samlede undersøgelse:

  • Deloitte
  • DR
  • Gartner Danmark
  • PA Consulting Group
  • The Boston Consulting Group Nordic
  • TV2
  • Valcon

Undersøgelseskommissionen har det seneste år været i dialog med de myndigheder, organisationer m.v., der er anmodet om at udlevere materiale, vedrørende relevansvurderingen af det materiale, som er fremfundet. Kommissionen har indtil nu modtaget i alt ca. 4.800 ringbind med materiale vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet. Materialet er udleveret i både fysisk form og elektronisk form. Herudover har kommissionen modtaget en del materiale alene i elektronisk form. Kommissionen har indtil nu modtaget i alt ca. 1.150.000 filer. Det er kommissionens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er modtaget mindre end halvdelen af det forventede materiale i forbindelse med den indledende materialeindhentelse.

Siden oktober 2018 har undersøgelseskommissionen haft adgang til et indkøbt søgesystem og har indvundet erfaring med at anvende dette søgesystem på det elektroniske materiale, som kommissionen har modtaget. Kommissionen forventer endvidere via et iværksat EU-udbud at anskaffe et mere avanceret søgeværktøj som beskrevet nedenfor under punktet ”Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.”

Undersøgelseskommissionen har på baggrund heraf ændret vejledningen om udlevering af materiale til kommissionen, således at materiale fremadrettet alene skal udleveres i elektronisk form. Dette er meddelt de relevante myndigheder, organisationer m.v. den 27. februar og den 1. marts 2019.

Undersøgelseskommissionen har i den forbindelse bemærket over for Skatteministeriet og Skattestyrelsen, at kommissionen fortsat forventer samme grundige behandling ved fremsendelse af materialet alene i elektronisk form som ved den hidtidige fremsendelse af materiale. Materialet skal endvidere fortsat være ledsaget af en beskrivelse af materialet i form af indholdsfortegnelser, overbliksnotater og/eller læsevejledninger til de enkelte sager. Undersøgelseskommissionen har endvidere bemærket, at kommissionen på ethvert tidspunkt igen kan anmode om tillige at modtage materialet i fysisk form, hvis det skønnes nødvendigt for kommissionens arbejde, herunder hvis det er nødvendigt af hensyn til kvaliteten af det udleverede materiale.

Undersøgelseskommissionen har på nuværende tidspunkt modtaget størstedelen af det forventede materiale fra myndighederne, organisationerne m.v. til brug for tillægskommissoriet. Kommissionen er dog fortsat i dialog med Skatteministeriet, Skattestyrelsen og Statsministeriet om den resterende udlevering af ikke-journaliseret materiale til brug for tillægskommissoriet. Kommissionen er endvidere i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som afhøringerne giver anledning til. Endelig er kommissionen fortsat i dialog med Udenrigsministeriet om udlevering af relevant materiale til brug for tillægskommissoriet. 

Derudover er undersøgelseskommissionen fortsat i dialog med myndigheder, organisationer m.v. om udlevering af journaliseret og ikke-journaliseret materiale til brug for hovedkommissoriet.

På baggrund af ovennævnte forventer undersøgelseskommissionen en snarlig afslutning på den indledende udlevering af materiale til tillægskommissoriet. Kommissionen forventer endvidere fortsat, at den indledende materialeudlevering til hovedkommissoriet vil være afsluttet senest den 1. juni 2019.

Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.

Som beskrevet i kommissionens orientering nr. 4 og 5 har undersøgelseskommissionen siden august 2018 anvendt søgesystemet Copernic til at foretage søgninger i det udleverede elektroniske materiale. Søgningerne suppleres af kommissionens adgang til at gennemgå det udleverede materiale i papirform. Søgesystemet opfylder kommissionens nuværende behov for et it-søgeredskab til søgninger i det udleverede materiale vedrørende tillægskommissoriet.

Undersøgelseskommissionen forventer samlet set at modtage et særdeles omfattende og komplekst materiale. Kommissionen har derfor sideløbende sammen med Justitsministeriet og Kammeradvokaten arbejdet på at klarlægge undersøgelseskommissionens samlede behov for it-søgeværktøjer. I den forbindelse har kommissionens hidtidige erfaringer med søgninger i det elektroniske materiale i betydeligt omfang medvirket til at afdække kommissionens behov.

Justitsministeriet har i forlængelse heraf den 28. februar 2019 iværksat et EU-udbud af en kontrakt om levering af en e-Discovery-løsning og tilknyttede ydelser til brug for undersøgelseskommissionen. For nærmere oplysning om udbuddet henvises til menupunktet ”Indkøb af it-søgeredskab sendt i EU-udbud” under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

 

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 3. april 2019