Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 20 - juni 2022

Torsdag d. 30. juni 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.  

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 20.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer mv., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har i perioden fra den 22. februar til den 1. juni 2022 gennemført det tredje afhøringsforløb til brug for undersøgelserne af hovedkommissoriet. Fokus har været på:

  • Systemmoderniseringen, herunder planlægningen og udviklingen af EFI samt business casen for EFI
  • Forvaltningen af inddrivelsesområdet
  • 80/20-planen angående korrektion af fejl i datamaterialet til brug for EFI
  • Spørgsmålet om ressourcer i relation til kompetencer i SKAT og brug af eksterne konsulenter

Kommissionen vil i perioden fra den 23. august til den 14. december 2022 fortsætte afhøringerne til brug for hovedkommissoriet. Fokus vil være på idriftsættelsen af EFI samt på selve driften og nedlukningen af EFI. Der er indkaldt 28 personer til at afgive forklaring. Planen for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder med at forberede de afhøringer, der skal gennemføres i 1. halvår af 2023. Disse afhøringer vil primært angå restancernes udvikling i undersøgelsesperioden og datakvaliteten op til idriftsættelsen af EFI. 

Afhøringsplanen med navnene på de personer, der indkaldes til at afgive forklaring i 1. halvår af 2023, forventes at foreligge i oktober 2022.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper mv.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med beretningsskrivningen vedrørende tillægskommissoriet og de dele af hovedkommissoriet, hvor afhøringerne er afsluttet. Kommissionen afholder i den forbindelse en række interne seminarer som led i arbejdet med beretningsskrivningen.

Kommissionen forventer at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023, hvorefter kommissionen vil færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Materialeindhentning

Spørgsmålet om udlevering af sms’er mv. til kommissionen er senest behandlet i Orientering nr. 19.

Som led i opfølgningen på de redegørelser, kommissionen har modtaget fra ministerierne og Skattestyrelsen, vil kommissionen afholde møder med Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet og Skattestyrelsen med henblik på at tilrettelægge det videre forløb for myndighedernes udlevering af materiale til kommissionen. Kommissionen vil vende skriftligt tilbage over for Udenrigsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 30. juni 2022