Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 24 - april 2023

Tirsdag d. 4. april 2023

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 24.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har i perioden fra den 23. august 2022 til den 8. februar 2023 gennemført det fjerde afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Fokus for afhøringerne har været på idriftsættelsen af EFI samt selve driften og nedlukningen af EFI.

Kommissionen vil i perioden fra den 7. marts til den 28. juni 2023 fortsætte afhøringerne til brug for hovedkommissoriet (femte afhøringsforløb). Fokus vil være på restancernes udvikling i undersøgelsesperioden og datakvalitet med hensyn til fordringer relateret til EFI. Afhøringerne vil endvidere have et mere generelt fokus på det samlede begivenhedsforløb. Der er indkaldt 29 personer til at afgive forklaring. Planen for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper m.v.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med tillægskommissoriet og de dele af hovedkommissoriet, hvor afhøringerne er afsluttet. Arbejdet er koncentreret om at fortsætte undersøgelserne af det omfattende materiale, som kommissionen har modtaget, samt skrivning af udkast til beretningens enkelte dele. Arbejdet med skrivning af udkast til beretningens enkelte dele er løbende blevet intensiveret, efterhånden som de enkelte afhøringsforløb er blevet afsluttet.

Kommissionen forventer fortsat at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023. Kommissionen vil herefter færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen, herunder de igangværende afhøringer, giver anledning til.

Som oplyst i kommissionens Orientering nr. 23 har Skatteministeriet den 28. oktober 2022 afgivet en redegørelse vedrørende tidligere fremsendt materiale til kommissionen. Ministeriet fremsendte samtidig yderligere materiale, der var vurderet at være relevant for hovedkommissoriet. Ministeriet redegjorde i samme forbindelse for, hvorfor dette yderligere materiale ikke tidligere var blevet udleveret. Kommissionen gennemgik materialet og ministeriets redegørelse for, hvorfor materialet ikke var blevet udleveret tidligere. Kommissionen anmodede på baggrund heraf om en supplerende redegørelse om, hvorfor en del af materialet ikke var blevet identificeret og udleveret som led i tidligere materialeudleveringer. Den 17. januar 2023 afgav ministeriet en supplerende redegørelse herfor. Kommissionen har herefter ikke fundet anledning til at foretage yderligere undersøgelser i anledning af materialeudleveringen den 11. august og 28. oktober 2022 fra ministeriet.

Michael Ellehauge
Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 4. april 2023