Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 19 - april 2022

Torsdag d. 28. april 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.  

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 19.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer mv., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Materialeindhentning

Spørgsmålet om udlevering af sms’er mv. til kommissionen er senest behandlet i Orientering nr. 18.

Kommissionen har nu afholdt møder med Skattestyrelsen og de ministerier, som har udleveret materiale til kommissionen, vedrørende udlevering af sms’er mv.

Som opfølgning på møderne har Skattestyrelsen og ministerierne afgivet skriftlige redegørelser til kommissionen. Redegørelserne indeholder beskrivelser af de undersøgelser, styrelsen og ministerierne har foretaget med fokus på blandt andet, om der findes sms’er, der ikke er journaliserede, og hvis indhold kan have betydning for kommissionens undersøgelse. Skattestyrelsen og ministerierne har endvidere redegjort for praksis ved udlevering og brug af tjenestetelefoner og sim-kort, herunder nulstilling/sletning i forbindelse med fratrædelse eller ombytning til en ny telefon. Endelig har Skattestyrelsen og flere af ministerierne redegjort for, hvilken journaliseringspraksis de har fulgt.

Skattestyrelsen og ministerierne har ikke i forlængelse af de foretagne undersøgelser fundet anledning til at udlevere yderligere materiale i form af sms’er og lignende.

Kommissionen vil følge op på redegørelserne.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har den 22. februar 2022 påbegyndt endnu et afhøringsforløb til brug for undersøgelserne af hovedkommissoriet. Fokus er på:

  • Systemmoderniseringen, herunder planlægningen og udviklingen af EFI samt business casen for EFI
  • Inddrivelsesforvaltningen
  • 80/20-planen angående korrektion af fejl i datamaterialet til brug for EFI
  • Spørgsmålet om ressourcer i relation til kompetencer i SKAT og brug af eksterne konsulenter

Der er indkaldt 27 personer til at afgive forklaring som vidner, hvoraf 13 personer på nuværende tidspunkt har afgivet forklaring. Afhøringerne om disse emner forventes afsluttet den 15. juni 2022. En nærmere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder fortsat med at forberede de afhøringer, der gennemføres i 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023. Disse afhøringer vil angå systemmoderniseringen, herunder idriftsættelsen og nedlukningen af EFI, samt restancernes udvikling og datakvaliteten op til idriftsættelsen af EFI. 

Afhøringerne i 2022 og i 1. halvår af 2023 vil således som tidligere oplyst angå emner af mere overordnet karakter, som angår hele kommissionens undersøgelsesperiode fra 2002 til 2017.

De konkrete afhøringsplaner med navnene på de personer, der indkaldes til at afgive forklaring i 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023, forventes at foreligge i henholdsvis april og oktober 2022.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper mv.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med tillægskommissoriet. Kommissionen har i den forbindelse planlagt en række interne seminarer som led i undersøgelserne.

Kommissionen forventer fortsat at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023, hvorefter kommissionen vil færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 28. april 2022