Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 8 - oktober 2019

Mandag d. 28. oktober 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 8.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet

Undersøgelseskommissionen om SKAT har efter sommerferien fortsat afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet ved Retten på Frederiksberg. Afhøringerne har i august, september og oktober 2019 i det væsentlige koncentreret sig om SKAT’s administration af udbytteskatteområdet og skattemyndighedernes øvrige kontrolsystemer. I uge 43 påbegyndte kommissionen afhøringerne vedrørende skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt foretaget afhøring af 64 personer, og der er planlagt afhøring af yderligere 39 personer. Enkelte personer har endvidere været indkaldt på ny, fordi deres afhøringer i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid. De planlagte afhøringer vil strække sig frem til den 27. maj 2020.

Planen for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Om den nærmere praktiske gennemførelse af afhøringerne, herunder om offentlighedens adgang til at overvære afhøringerne, henvises til menupunktet ”Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer” under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

Fremdriften i materialeudleveringen

Undersøgelseskommissionen om SKAT har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018.

Kommissionen har siden foråret 2018 været i dialog med de myndigheder, organisationer og private aktører, der er anmodet om at udlevere materiale, vedrørende relevansvurderingen af det materiale, der er fremfundet.

Den indledende materialeudlevering fra Skatteministeriet, Skattestyrelsen, Statsministeriet og Justitsministeriet vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet blev afsluttet den 1. juni 2019.

Kommissionen er i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af yderligere konkrete dokumenter, som undersøgelsen giver anledning til, samt redegørelser efter undersøgelseskommissionslovens § 9, stk. 2.

Kommissionen er endvidere fortsat i dialog med Udenrigsministeriet om udlevering af materiale til tillægskommissoriet og med KMD, Deloitte, Gartner og Valcon om udlevering af yderligere materiale til hovedkommissoriet.

Kommissionen har over for myndigheder og private aktører, der har leveret materiale til kommissionen, præciseret, at kommissionen forventer at modtage alt relevant materiale, som vedrører den periode, undersøgelsen angår, og at dette også omfatter materiale, der er udarbejdet efterfølgende. Det er tillige præciseret, at sådant materiale skal fremsendes løbende til kommissionen.

Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.

Som beskrevet i kommissionens nyhed af 9. august 2019 har Justitsministeriet efter gennemførelse af et EU-udbud den 5. august 2019 indgået kontrakt med Avian ApS om levering af et avanceret it-søgeredskab til behandling af det meget omfangsrige materiale, som kommissionen modtager.

It-søgeredskabet er under implementering i kommissionen og forventes at være klar til drift i løbet af oktober 2019.

Afbeskikkelse af bisiddere, salærer m.v.

Kommissionen har den 21. august 2019 afbeskikket bisidderne for 16 personer, som har afgivet vidneforklaring for kommissionen. Bisidderne blev afbeskikket, idet kommissionen vurderede, at der ikke længere var grundlag for at antage, at de pågældende personer ville kunne anses for omfattet af den personkreds, der efter undersøgelseskommissionsloven har ret til at få beskikket en bisidder.

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 7 afgiver kommissionen indstilling til justitsministeren om fastsættelse af salær og godtgørelse til bisidderne.

Kommissionen har den 27. september og den 11. og 18. oktober 2019 afgivet indstilling om fastsættelse af salær, acontosalær og godtgørelse til 31 bisiddere.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 28. oktober 2019