Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 7 - juni 2019

Fredag d. 28. juni 2019

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Undersøgelseskommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Undersøgelseskommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 7.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for undersøgelseskommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at undersøgelseskommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Undersøgelseskommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan undersøgelseskommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet

Den 5. marts 2019 indledte Undersøgelseskommissionen om SKAT afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet ved Retten på Frederiksberg. Afhøringerne har i det væsentlige drejet sig om Skatteministeriets Interne Revision, SKAT’s administration af udbytteskatteområdet og skattemyndighedernes øvrige kontrolsystemer.

Kommissionen har den 4. juni 2019 afholdt et møde med de beskikkede bisiddere vedrørende de praktiske forhold i forbindelse med afhøringerne, hvor erfaringerne fra de gennemførte afhøringer og forventningerne herom til det videre forløb blev drøftet.

På nuværende tidspunkt har 42 personer afgivet forklaring for undersøgelseskommissionen, og der er planlagt afhøringer af yderligere 61 personer. Derudover vil de allerede påbegyndte afhøringer, som i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid, blive færdiggjort.

Kommissionen har af hensyn til undersøgelsens tilrettelæggelse ændret tidsplanen for de resterende afhøringer. Ifølge den reviderede tidsplan påbegyndes afhøringerne igen den 20. august 2019 og forventes nu at strække sig frem til den 27. maj 2020. Den reviderede afhøringsplan kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Om den nærmere praktiske gennemførelse af afhøringerne, herunder om offentlighedens adgang til at overvære afhøringerne, henvises til menupunktet ”Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer” under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

Fremdriften i materialeudleveringen

Undersøgelseskommissionen har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018.

Kommissionen har siden foråret 2018 været i dialog med de myndigheder, organisationer og private aktører, der er anmodet om at udlevere materiale, vedrørende relevansvurderingen af det materiale, der er fremfundet.

Den indledende materialeudlevering fra Skatteministeriet, Skattestyrelsen, Statsministeriet og Justitsministeriet vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet blev afsluttet den 1. juni 2019.

Som nævnt i kommissionens Orientering nr. 5 forventer kommissionen, at den indledende materialeudlevering vil blive fulgt op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder, selvstændige søgninger direkte i journalsystemer og stikprøvekontroller. Formålet er at sikre, at undersøgelseskommissionens faktumundersøgelse og retlige vurderinger hviler på et sikkert og forsvarligt grundlag.      

Kommissionen er i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen giver anledning til.

Kommissionen er endvidere fortsat i dialog med Udenrigsministeriet om udlevering af materiale til tillægskommissoriet.

Kommissionen har derudover modtaget materiale fra KMD, Accenture, McKinsey & Company, Deloitte, DR, Gartner Danmark, PA Consulting Group, Boston Consulting Group og TV2. Valcon har oplyst, at virksomheden forventer at udlevere relevant materiale til kommissionen senest den 1. september 2019. Kommissionen er i dialog med KMD, Deloitte og TV2 om udlevering af yderligere materiale.

Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.

Som beskrevet i Orientering nr. 6 har Justitsministeriet den 28. februar 2019 iværksat et EU-udbud af en kontrakt om levering af en e-Discovery løsning og tilknyttede ydelser til brug for undersøgelseskommissionen. Fristen for at afgive tilbud er nu udløbet, og udbudsprocessen forløber indtil videre planmæssigt.

For nærmere oplysning om udbuddet henvises til menupunktet ”Indkøb af it-søgeredskab sendt i EU-udbud” under nyheder på kommissionens hjemmeside her.

Salær til bisiddere

Det følger af undersøgelseskommissionslovens § 24, stk. 1, at justitsministeren fastsætter salær og godtgørelse til bisidderne efter de takster, der gælder for beskikkede forsvarere i straffesager. Undersøgelseskommissionen afgiver indstilling til justitsministeren herom.

Undersøgelseskommissionen har den 28. maj 2019 meddelt bisidderne, at kommissionen forventer at afgive indstilling til justitsministeren om fastsættelse af a conto salærer og godtgørelse til bisidderne for perioden indtil den 1. juli 2019 og herefter for hvert halve år. Kommissionen har endvidere drøftet fremgangsmåden for salærfastsættelsen på et møde afholdt med bisidderne den 4. juni 2019.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 28. juni 2019