Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 4 - september 2018

Onsdag d. 19. september 2018

Tidligere orienteringer mv.

Kommissionen har den 2. november 2017, den 26. februar 2018 og den 28. juni 2018 på sin hjemmeside offentliggjort sine Orienteringer nr. 1, 2 og 3, der nærmere beskriver kommissionens undersøgelse og fremdriften i arbejdet. Senest har kommissionen således i Orientering nr. 3 bl.a. redegjort for indhentelsen og udleveringen af materiale til brug for undersøgelsen.

Kommissionen har endvidere offentliggjort korte nyheder på sin hjemmeside.

Justitsministeriet har den 31. august 2018 anmodet kommissionen om en udtalelse om fremdriften i kommissionens arbejde med henblik på oversendelse til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Kommissionen forventer at besvare anmodningen den 21. september 2018.

Kommissionens opgave, sammensætning og sekretariat

Undersøgelseskommissionen om SKAT blev nedsat den 3. juli 2017. Kommissionens medlemmer mv. blev udpeget den 13. september 2017, og kommissionen påbegyndte samme dag arbejdet. I overensstemmelse med Justitsministeriets kommissorium skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb fra 2002 og frem til kommissionens nedsættelse, som knytter sig til

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),

  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og

  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Med tillægskommissoriet blev kommissionens arbejde i april 2018 udvidet til også at omfatte en undersøgelse og redegørelse for forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat i perioden fra 2010 og frem til den 1. juni 2015.

Det samlede kommissorium er såvel emne- som tidsmæssigt blandt de mest omfattende kommissorier i nyere tid. På denne baggrund og for at sikre undersøgelsens fremdrift har Justitsministeriet allerede ved kommissionens nedsættelse udpeget suppleanter for kommissionens medlemmer. Af samme grund og i overensstemmelse med kommissoriets punkt 10 er kommissionens sekretariat betydeligt større, end det er set ved tidligere kommissioner.

Den nærmere sammensætning af kommissionen og sekretariatet fremgår her.

Den praktiske etablering af kommissionen og sekretariatet er beskrevet i kommissionens tidligere Orienteringer nr. 1-3 her.

Udlevering af materiale til kommissionen

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 3 iværksatte kommissionen kort efter udpegningen af medlemmerne den 13. september 2017 og ligeledes efter modtagelsen af tillægskommissoriet den 9. april 2018 indhentelse af materiale til brug for undersøgelsen. Kommissionen har løbende fulgt op på dette og har i den forbindelse holdt møder med de relevante myndigheder, navnlig med Skatteministeriet og Skatteforvaltningen (tidligere SKAT). Som det fremgår af orienteringen, vurderede Skatteministeriet og Skatteforvaltningen den 1. juni 2018, at udlevering af materiale vedrørende tillægskommissoriet forventedes afsluttet i maj 2019, mens udlevering af materiale vedrørende hovedkommissoriet først forventedes afsluttet ultimo 2019.

På den baggrund aflagde kommissionen den 14. og 21. juni samt den 4. og 5. juli 2018 besøg hos henholdsvis Skatteministeriet og Skatteforvaltningen, og det blev i den forbindelse aftalt, at deres arbejde med udlevering af materiale foreløbigt skulle koncentreres om materialet til brug for tillægskommissoriet. Kommissionen fulgte efter sommerferien dette arbejde tæt, bl.a. ved møder med Skatteforvaltningen den 24. og 30. august 2018. Den 27. og 28. august 2018 meddelte både Skatteministeriet og Skatteforvaltningen, at de nu forventer at afslutte udleveringen af materialet vedrørende tillægskommissoriet omkring den 1. oktober 2018.

Når kommissionen har modtaget alt relevant materiale vedrørende tillægskommissoriet, vil kommissionen fortsat følge den videre materialeudlevering på hovedkommissoriet tæt med henblik på at fremskynde dette. Der er i den anledning planlagt regelmæssige møder med Skatteministeriet og Skatteforvaltningen.

Det må i øvrigt forventes, at kommissionen senere vil fremsætte anmodninger om udlevering af yderligere materiale, som ved gennemgangen af det allerede modtagne måtte vise sig at være relevant.

Siden Orientering nr. 3 har kommissionen den 6. september 2018 holdt møde med Dansk Told & Skatteforbund om udlevering af materiale.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt modtaget i alt omkring 480.000 filer og 1.350 ringbind med materiale.

Påbegyndelse af afhøringer

Som omtalt i kommissionens Orientering nr. 3 har kommissionen siden modtagelsen af tillægskommissoriet af 9. april 2018 i vidt omfang koncentreret sit arbejde om dette og har i den forbindelse modtaget det materiale, der lå til grund for den forudgående advokatundersøgelse.

Navnlig ud fra dette materiale har kommissionen foreløbig identificeret omkring 100 personer, som kommissionen forventer at skulle afhøre vedrørende tillægskommissoriet. Flertallet af disse personer er på nuværende tidspunkt blevet orienteret om afhøringerne og om muligheden for beskikkelse af en bisidder. Kommissionen har modtaget tilbagemeldinger fra 28 bisiddere, hvoraf enkelte repræsenterer flere personer. Det må forventes, at kommissionen, efterhånden som den modtager og gennemgår det samlede materiale, vil identificere yderligere personer, som skal afhøres, ligesom der kan vise sig at være personer, som alligevel ikke er relevante for undersøgelsen, og som derfor vil blive afvarslet.

I lyset af, at Skatteministeriet og Skatteforvaltningen forventer at have afsluttet deres udlevering af materiale omkring den 1. oktober 2018, og da kommissionen – som anført nedenfor – nu har en it-understøttelse med søgefunktion, har kommissionen besluttet at påbegynde afhøringer af vidner vedrørende tillægskommissoriet i begyndelsen af marts 2019.

Afhøringerne vil som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 3 blive foretaget i lokaler hos Retten på Frederiksberg, og det er på nuværende tidspunkt kommissionens forventning, at de vil finde sted på nærmere fastsatte tirsdage og onsdage. Kommissionen forventer endvidere, at afhøringerne om tillægskommissoriet vil kunne afsluttes før udgangen af 2019. Kommissionens foreløbige berammelsesplan kan ses her.

Erfaringer fra tidligere kommissioner har vist, at det er mest hensigtsmæssigt at afhøre underordnet personale først, hvorefter afhøringerne af overordnet personale og af ministre og tidligere ministre kan foretages. Af denne grund – og som beskrevet på kommissionens hjemmeside den 6. september 2018 – vil afhøringer af ministre og tidligere ministre først finde sted efter sommerferien 2019.

Kommissionen vil i november 2018 afholde et berammelsesmøde med bisidderne, hvor den nærmere tilrettelæggelse af afhøringerne vil blive drøftet.

På baggrund af det materiale, der indtil videre er modtaget, og som en del af forberedelsen af afhøringerne, arbejder kommissionen på en sagsfremstilling til brug for kommissionens beretning. Sideløbende hermed udarbejder kommissionen den materialesamling, som vil blive stillet til rådighed for bisidderne før afhøringerne.

Kommissionens it-redskaber m.v.

Som nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 3 har kommissionen sammen med Justitsministeriet arbejdet på at klarlægge og opfylde kommissionens behov for avancerede it-redskaber til behandling af det meget omfattende materiale, som allerede er modtaget og modtages fremover. Dette arbejde fortsætter, men for at sikre fremdriften har kommissionen i løbet af august 2018 desuden taget en simplere it-løsning i brug, som foreløbig vil kunne opfylde kommissionens behov for at kunne foretage søgninger i materialet vedrørende tillægskommissoriet om udbytteskat.

Kommissionens arbejde i øvrigt

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 3 påbegyndte kommissionen allerede ved udpegningen af kommissionens medlemmer den 13. september 2017 en indgående granskning af allerede offentligt tilgængelige dokumenter, og kommissionen har herefter løbende gransket materialet i takt med, at det er udleveret til kommissionen. Dette arbejde har givet mulighed for udarbejdelsen af en samlet redegørelse for de organisatoriske og økonomiske omstændigheder, der på et overordnet plan var baggrunden for de forhold, som kommissionen skal undersøge. Det er kommissionens forventning, at denne redegørelse vil kunne indgå i en materialesamling til brug for afhøringer og eventuelt senere indgå i beretningen.

Kommissionen har den 14. august og 4. september 2018 afholdt sine 9. og 10. interne møder, hvor tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommissionens undersøgelser, herunder spørgsmål om udlevering af materiale til kommissionen, er blevet drøftet.

 

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 19. september 2018