Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 22 - oktober 2022

Fredag d. 7. oktober 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.  

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 22.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer mv., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har den 23. august 2022 påbegyndt det fjerde afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Fokus for afhøringerne er idriftsættelsen af EFI samt selve driften og nedlukningen af EFI. Afhøringerne om disse emner forventes afsluttet den 8. februar 2023. Der er indkaldt 28 personer til at afgive forklaring som vidner, hvoraf 9 har afgivet forklaring ved udgangen af september. En nærmere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder fortsat med at forberede de afhøringer, der skal gennemføres i 1. halvår af 2023. Disse afhøringer vil primært angå restancernes udvikling i undersøgelsesperioden og datakvaliteten op til idriftsættelsen af EFI. Afhøringerne vil endvidere have et mere generelt fokus på det samlede begivenhedsforløb.

Afhøringsplanen med navnene på de personer, der indkaldes til at afgive forklaring i 1. halvår 2023, forventes at foreligge i løbet af oktober 2022.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper m.v.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med tillægskommissoriet og de dele af hovedkommissoriet, hvor afhøringerne er afsluttet. Kommissionen har i den forbindelse planlagt en række interne seminarer som led i undersøgelserne.

Kommissionen forventer fortsat at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023. Kommissionen vil herefter færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen, herunder de igangværende afhøringer, giver anledning til.

Kommissionen har den 11. august 2022 modtaget yderligere materiale fra Skatteministeriet. Materialet er omfattet af undersøgelsens hovedkommissorium og vurderes at være relevant for bl.a. de afhøringer, der pågår. Skatteministeriet har beklaget, at materialet ikke tidligere er blevet udleveret til kommissionen, og kommissionen har anmodet ministeriet om en nærmere redegørelse.

Kommissionen har vedrørende hovedkommissoriet gennemført kontrolbesøg hos Finansministeriet, Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Kontrolbesøgene angik myndighedernes materialeudlevering og blev foretaget ved stikprøvekontroller i form af søgninger i myndighedernes journaliserede materiale. Søgeresultaterne blev efterfølgende sammenholdt med det materiale, som ministerierne og styrelsen tidligere har udleveret til kommissionen. Resultatet af stikprøvekontrollerne har ikke givet kommissionen anledning til bemærkninger. Kommissionen forventer at gennemføre flere kontrolbesøg.

Udlevering af sms’er mv.

Spørgsmålet om udlevering af sms’er mv. til kommissionen er behandlet i Orientering nr. 17-20.

Som led i opfølgningen på de redegørelser, kommissionen har modtaget fra ministerierne og Skattestyrelsen, har kommissionen afholdt møder med Skatteministeriet og Skattestyrelsen samt Statsministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet, hvor det videre forløb for myndighedernes udlevering af materiale til kommissionen er blevet tilrettelagt. Kommissionen har fulgt skriftligt op over for ministerierne og styrelsen med henblik på at få besvaret yderligere spørgsmål. Kommissionen har endvidere anmodet Skatteministeriet og Skattestyrelsen om at gennemføre stikprøvekontroller for så vidt angår enkelte udvalgte personer vedrørende afgrænsede emner. Kommissionen vil følge op på de supplerende redegørelser og stikprøvekontroller.

Kommissionen har skriftligt meddelt Udenrigsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet, at deres redegørelser ikke giver kommissionen anledning til yderligere undersøgelser eller bemærkninger.

Kommissionen forventer som opfølgning på forløbet vedrørende udlevering af sms’er mv. at offentliggøre en orientering på hjemmesiden samt udarbejde et afsluttende notat om forløbet, når de yderligere spørgsmål er besvaret, og stikprøvekontrollerne er gennemført.

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 7. oktober 2022