Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 16 - oktober 2021

Mandag d. 25. oktober 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 16.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Kommissionen har den 24. august 2021 påbegyndt det andet afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Fokus er på Udvalget for analyser af Skatteministeriet 2012-2013, herunder rapporten fra McKinsey & Company fra december 2012 og afskedigelsesrunden i 2013, samt samarbejdet med KL og kommunerne, herunder udviklingen i de kommunale restancer. Der er indkaldt 29 personer til at afgive forklaring som vidne. Afhøringerne om disse emner forventes afsluttet den 15. december 2021.

Det tredje afhøringsforløb vedrørende hovedkommissoriet gennemføres i perioden fra den 22. februar 2022 til den 15. juni 2022, hvor emnerne er:

  • Systemmoderniseringen, herunder planlægning af og udviklingen af EFI samt business casen.
  • Inddrivelsesforvaltningen, 80/20-planen samt ressourcerne i relation til kompetencer og eksterne konsulenter.

Der er indkaldt 26 vidner til disse afhøringer. En nærmere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder med at forberede de afhøringer, der gennemføres i 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023. Disse afhøringer vil angå systemmoderniseringen, herunder idriftsættelsen og nedlukningen af EFI, restancernes udvikling og datakvaliteten op til idriftsættelsen af EFI.

Der er for de planlagte afhøringer i 1. og 2. halvår af 2022 og 1. halvår af 2023 tale om emner af mere overordnet karakter, som angår hele kommissionens undersøgelsesperiode fra 2002 til 2017.

Berammelsesplanen med datoer for afhøringerne i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 forventes at være klar henholdsvis i januar 2022 og i juni 2022. Afhøringerne i 2022 og 2023 forventes ­­i lighed med de tidligere afhøringer gennemført på tirsdage og onsdage i lige uger.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper m.v.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med tillægskommissoriet. Kommissionen har i den forbindelse planlagt en række interne seminarer som led i undersøgelserne.

Kommissionen forventer på nuværende tidspunkt at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023. Kommissionen vil herefter færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 25. oktober 2021