Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 15 - juni 2021

Onsdag d. 30. juni 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 15.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionen har i perioden fra den 23. marts til den 2. juni 2021 gennemført det første afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Afhøringernes fokus har været regelforenkling på inddrivelsesområdet, Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration og SKAT’s Masterplan. 19 personer har afgivet forklaring som vidne.

Det næste afhøringsforløb afvikles fra den 24. august 2021 til den 15. december 2021, hvor emnerne vil være:

  • Udvalget for analyser af Skatteministeriet 2012-2013, herunder rapporten fra McKinsey & Company fra december 2012 og afskedigelsesrunden i 2013
  • samarbejdet med KL og kommunerne, herunder udviklingen i de kommunale restancer.

Der er indkaldt 29 vidner til disse afhøringer. En nærmere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder fortsat med at forberede afhøringerne i 2022 og 1. kvartal 2023, der vil angå systemmoderniseringen og inddrivelsesforvaltningen i SKAT. Der er tale om emner af mere overordnet karakter, som angår hele kommissionens undersøgelsesperiode fra 2002 til 2017.

Berammelsesplanen for afhøringerne i 1. halvår 2022 forventes at foreligge ultimo august 2021. Berammelsesplanen for 2. halvår 2022 og 1. kvartal 2023 forventes at foreligge henholdsvis i december 2021 og i juni 2022. Afhøringerne i 2022 og 2023 forventes ­­i lighed med de tidligere afhøringer gennemført på tirsdage og onsdage i lige uger i lokaler ved Retten på Frederiksberg.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper m.v.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, indkaldelse og varsling af vidner samt et fortløbende arbejde med at udarbejde udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Arbejdet med tillægskommissoriet og delberetning

Kommissionen har afgivet delberetning om forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Justitsministeriet har offentliggjort delberetningen den 14. juni 2021.

Delberetningen indeholder en gengivelse af de forklaringer, der er afgivet for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020. Delberetningen omfatter tillige den ekstrakt, som kommissionen har udarbejdet og anvendt under afhøringerne, herunder med tilhørende støttebilag. Kommissionen har – som redegjort for i Orientering nr. 13 – fundet, at retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger at drage nogen til ansvar, for en del vidners vedkommende bør afvente yderligere undersøgelser af en række mere generelle og strukturelle forhold vedrørende hovedkommissoriet, herunder ved afhøringer.

Kommissionen har iværksat stikprøvekontroller med henblik på at kvalitetssikre udleveringen af materiale til kommissionen til brug for undersøgelserne vedrørende tillægskommissoriet.

Endvidere har kommissionen iværksat en indhentelse af oplysninger fra visse andre lande til brug for undersøgelserne og vurderingerne af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat.

 

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 30. juni 2021