Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 14 - april 2021

Tirsdag d. 20. april 2021

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 14.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionen indledte den 23. marts 2021 afhøringerne vedrørende hovedkommissoriet ved Retten på Frederiksberg. Der er foreløbig indkaldt 40 personer til at afgive forklaring for kommissionen i foråret 2021 (1. afhøringsperiode) og fra august til december 2021 (2. afhøringsperiode).

Afhøringerne vil fokusere på:

  • Regelforenkling på inddrivelsesområdet
  • Boston Consulting Groups analyse af potentialet ved en fusioneret skatteadministration
  • SKAT’s Masterplan
  • Udvalget for analyser af Skatteministeriet 2012-2013, herunder rapporten fra McKinsey & Company fra december 2012
  • Afskedigelsesrunden i 2013
  • Samarbejdet med KL og kommunerne, herunder udviklingen i de kommunale restancer.

En plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen arbejder fortsat med at forberede de afhøringer, der er planlagt til 2022 og 1. kvartal 2023 (3. afhøringsperiode). Disse afhøringer vil overordnet fokusere på systemmoderniseringen og inddrivelsesforvaltningen, der tidsmæssigt angår hele kommissionens undersøgelsesperiode fra 2002 til 2017. Kommissionen forventer at kunne offentliggøre en nærmere plan for disse afhøringer ultimo august 2021. Der er ikke pt. planlagt yderligere afhøringer til brug for hovedkommissoriet, men der vil kunne vise sig behov for at gennemføre supplerende afhøringer.

Arbejdet med tillægskommissoriet og delberetning

Kommissionen afsluttede i december 2020 de planlagte afhøringer til brug for tillægskommissoriet (udbytteskat). Som redegjort for i Orientering nr. 13 har kommissionen herefter besluttet at afgive en delberetning med forklaringerne afgivet for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020, idet kommissionen har fundet, at retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger at drage nogen til ansvar, for en del vidners vedkommende bør afvente yderligere undersøgelser af en række mere generelle og strukturelle forhold vedrørende hovedkommissoriet, herunder ved afhøringer.

Kommissionen oplyste den 2. februar 2021 på sin hjemmeside, at den havde besluttet, at delberetningen tillige skal omfatte den ekstrakt, som kommissionen har udarbejdet og anvendt under afhøringerne.

Kommissionen har herefter klargjort delberetningen med henblik på afgivelse og har den 24. marts 2021 efter aftale med Justitsministeriet afleveret denne til forlaget Rosendahl med henblik på opsætning og efterfølgende offentliggørelse. Det er forventningen, at offentliggørelse tidligst vil kunne finde sted ultimo april 2021.

 

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 20. april 2021