Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 13 - december 2020

Onsdag d. 16. december 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 13.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionens arbejde med det meget omfattende materiale, som kommissionen har modtaget fra offentlige og private aktører vedrørende hovedkommissoriet, er nærmere beskrevet i kommissionens tidligere orienteringer, herunder navnlig Orientering nr. 12.

Kommissionen arbejder intensivt med at forberede de forestående afhøringer til brug for hovedkommissoriet, herunder en ekstrakt til brug for afhøringerne, spørgetemaer, støttebilag, en omfattende sagsfremstilling samt beskikkelse af bisiddere.

Kommissionens planlagte afhøringer for perioden fra den 23. marts til den 2. juni 2021 og planen for de efterfølgende afhøringer er offentliggjort på kommissionens hjemmeside den 16. november 2020.  

Arbejdet med tillægskommissoriet

Kommissionen har afsluttet de planlagte afhøringer til brug for tillægskommissoriet den 9. december 2020. Kommissionen har til brug for denne del af undersøgelsen afhørt 108 personer, heriblandt de ni skatteministre i perioden 2010 - 2017.

Delberetning

Baggrund

I henhold til hovedkommissoriet af 3. juli 2017 har kommissionen til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),

  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og

  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Kommissionen blev i hovedkommissoriets pkt. 10 opfordret til at tilrettelægge sit arbejde således, at den undervejs i undersøgelsens forløb kan afgive delberetninger om et eller flere af de begivenhedsforløb, som kommissionen skal undersøge, hvis det efter kommissionens skøn er forsvarligt at afgive sådanne delberetninger. I den forbindelse skal kommissionen ifølge kommissoriet tage hensyn til de involveredes retssikkerhed, det samlede tidsforbrug for undersøgelsen samt til mulighederne for at gennemføre den videre undersøgelse og give en sammenhængende fremstilling af et eller flere af de undersøgte begivenhedsforløb.

Ved tillægskommissorium af 9. april 2018 blev kommissionen anmodet om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i kommissionens arbejde. I tillægskommissoriet er forudsat, at denne undersøgelse foretages i overensstemmelse med hovedkommissoriet af 3. juli 2017, herunder dette kommissoriums pkt. 5 om forskellige ministres og ministeriers rolle, pkt. 7 om karakteren af kommissionens opgaver m.v. og pkt. 8-10 om tilrettelæggelsen af kommissionens undersøgelse.

Spørgsmålet om delberetning vedrørende tillægskommissoriet (udbytteskat)

De planlagte afhøringer til brug for tillægskommissoriet om udbytteskat er nu afsluttet. Det vil dog kunne vise sig nødvendigt at afhøre personer, som ikke er afhørt på nuværende tidspunkt, og at indkalde enkelte personer på ny med henblik på at stille yderligere spørgsmål.

Kommissionen har derfor overvejet, om det vil være forsvarligt at afgive delberetning vedrørende undersøgelserne til brug for tillægskommissoriet, når det er afklaret, om der er behov for supplerende afhøringer, og sådanne i givet fald er gennemført. Kommissionen har i denne forbindelse taget hensyn til de involveredes retssikkerhed, det samlede tidsforbrug for undersøgelsen samt mulighederne for at gennemføre den videre undersøgelse og give en sammenhængende fremstilling af et eller flere af de undersøgte begivenhedsforløb.

Kommissionen har på det foreliggende grundlag skønnet, at det vil være forsvarligt at afgive en delberetning med forklaringerne for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020.

Kommissionen gør sig løbende foreløbige overvejelser om de retlige vurderinger, som kommissionen skal foretage, men har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt at afgive en delberetning vedrørende tillægskommissoriet, der omfatter retlige vurderinger.

Kommissionen har fundet, at retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger at drage nogen til ansvar, for en del vidners vedkommende bør afvente yderligere undersøgelser af en række mere generelle og strukturelle forhold vedrørende hovedkommissoriet, herunder ved afhøringer.

For nogle vidner har kommissionen vurderet, at der ud fra det, der indtil videre er kommet frem, ikke er grundlag for at antage, at de pågældende har begået tjenstlige forseelser eller tilsvarende tilsidesættelse af ansættelsesretlige forpligtelser. Kommissionen har for en del af disse vidner besluttet at afbeskikke en eventuel bisidder, idet kommissionen desuden har fundet, at det ikke er sandsynligt, at der vil fremkomme oplysninger, som vil give grundlag for en anden vurdering.

For en række vidners vedkommende har kommissionen vurderet, at der ikke bør ske afbeskikkelse, da det kan være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Kommissionen har således ud fra et forsigtighedsprincip opretholdt beskikkelsen for en række vidner, som fortsat bør have en bisidder til at varetage deres interesser. Dette gælder, selvom der ikke ud fra det foreliggende er udsigt til at konkludere, at de pågældende har begået tjenstlige forseelser eller tilsvarende tilsidesættelse af ansættelsesretlige forpligtelser.

Det skal således understreges, at den omstændighed, at kommissionen ikke har afbeskikket et vidnes bisidder, ikke bør opfattes som udtryk for, at kommissionen foreløbig vurderer, at der er grundlag for kritik eller for, at det offentlige søger at drage vidnet til ansvar for vidnets handlinger eller undladelser.

Kommissionen har ved vurderingen af spørgsmålet om afgivelse af delberetning omfattende retlige vurderinger også lagt vægt på, at det samlede tidsforbrug for undersøgelsen antagelig vil blive øget, hvis afhøringerne til brug for hovedkommissoriet skal afvente, at kommissionen udarbejder og afgiver en delberetning vedrørende tillægskommissoriet med retlige vurderinger.

En delberetning med forklaringerne for kommissionen i perioden fra marts 2019 til december 2020 forventes afgivet til Justitsministeriet i overensstemmelse med § 32 i lov om undersøgelseskommissioner senest i februar 2021.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 16. december 2020