Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 10 - marts 2020

Tirsdag d. 24. marts 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionens sekretariat kan som hidtil kontaktes pr. e-mail og telefon som anført på kommissionens hjemmeside. Tilsvarende gælder, at de enkelte medarbejdere i kommissionens sekretariat ligeledes kan kontaktes pr. telefon og e-mail, uanset at de som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 for tiden arbejder hjemmefra.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 10.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionens arbejde med det meget omfattende materiale, som kommissionen har modtaget fra offentlige og private aktører vedrørende hovedkommissoriet, er nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 9.

Arbejdet koncentrerer sig fortsat om at undersøge og strukturere materialet, herunder foretage søgninger i materialet, udarbejde ekstrakt, notater, herunder sagsfremstilling, tidslinjer og organisationsdiagrammer m.v. samt identificere de personer, som kommissionen forventer at skulle afhøre vedrørende hovedkommissoriet. Hvor kommissionens foreløbige undersøgelser giver anledning til det, vil kommissionen konkret anmode om udlevering af yderligere relevant materiale. Arbejdet med hovedkommissoriet foregår sideløbende med kommissionens fortløbende undersøgelser og afhøringer vedrørende tillægskommissoriet.

Som det fremgår nedenfor, er kommissionen ved at gennemføre afhøringer vedrørende tillægskommissoriet, men disse afhøringer vil blive forsinkede som følge af situationen med hensyn til COVID-19. Det må derfor forventes, at der tillige vil skulle foretages afhøringer vedrørende tillægskommissoriet i andet halvår af 2020. I lyset heraf er kommissionens mål på nuværende tidspunkt, at afhøringerne vedrørende hovedkommissoriet påbegyndes så tidligt som muligt i første halvår af 2021. Kommissionen vil senest ca. et halvt år forud for opstarten af afhøringerne informere om afhøringsplanen, herunder datoerne for afhøringerne. Kommissionen kan dog allerede nu oplyse, at afhøringerne forventes gennemført tirsdage og onsdage i lige uger. Personer, der forventer at deltage som bisidder i afhøringerne vedrørende hovedkommissoriet, kan derfor med fordel allerede nu reservere tirsdage og onsdage i lige uger i januar - juni og september - december 2021.

Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet

Undersøgelseskommissionen om SKAT har i januar, februar og marts 2020 fortsat afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet ved Retten på Frederiksberg, som blev påbegyndt den 5. marts 2019. Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 9 har afhøringerne i det væsentlige koncentreret sig om skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse, hvilket også vil være tilfældet for de resterende afhøringer vedrørende tillægskommissoriet.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt afhørt 87 personer, og der er planlagt afhøring af yderligere 15 personer, heriblandt de ni skatteministre i perioden 2010-2017. Enkelte personer har været indkaldt til fortsat afhøring, idet afhøringen af dem i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid. Det kan også fremover i enkelte tilfælde blive nødvendigt at indkalde personer på ny til fortsat afhøring. Kommissionen vurderer endvidere, at det vil kunne vise sig nødvendigt at afhøre personer, som ikke på nuværende tidspunkt fremgår af planen for afhøringerne, ligesom det vil kunne vise sig nødvendigt på et senere tidspunkt at indkalde enkelte vidner på ny med henblik på at stille supplerende spørgsmål.

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 er de planlagte afhøringer blevet udsat foreløbigt fire uger. Dette har indtil videre medført, at de afhøringer, der var berammet til den 17., 18., 31. marts og 1. april 2020, har måttet udskydes. Kommissionen vil udarbejde en revideret berammelsesplan, når der er udsigt til, at afhøringerne kan genoptages. Kommissionen vil i den forbindelse tage hensyn til, at de personer, hvis afhøring ikke i første omgang har kunnet afsluttes inden for den afsatte tid, afhøres som de første, når afhøringerne genoptages. Den reviderede afhøringsplan vil i øvrigt blive baseret på den samme afhøringsrækkefølge, som fremgår af den tidligere plan for afhøringerne. Da det i lyset af situationen må forventes, at der tillige vil skulle foretages afhøringer i andet halvår af 2020, har kommissionen reserveret følgende yderligere dage til mulige afhøringer vedrørende tillægskommissoriet:

  • Den 1., 2., 15., 29. og 30. september 2020

  • Den 27. og 28. oktober 2020

  • Den 10., 11., 24. og 25. november 2020

  • Den 8. og 9. december 2020

Bisiddere kan derfor med fordel reservere disse yderligere dage.

Den tidligere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Om den nærmere praktiske gennemførelse af afhøringerne, herunder om offentlighedens adgang til at overvære afhøringerne, henvises til menupunktet ”Information om Undersøgelseskommissionens afhøringer” under nyheder på kommissionens hjemmeside her. Kommissionen vil i nødvendigt omfang opdatere informationen, når der er udsigt til, at afhøringerne kan genoptages.

Fremdriften i materialeudleveringen

Undersøgelseskommissionen om SKAT har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018.

Fremdriften i materialeudleveringen er løbende beskrevet i kommissionens tidligere orienteringer.

Kommissionen er fortsat i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udleveringen af materiale, såvel det nærmere indhold af hidtidige leverancer som udlevering af yderligere dokumenter og redegørelser, jf. undersøgelseskommissionslovens § 9, stk. 1 og 2.

Kommissionen er endvidere fortsat i dialog med KMD og Deloitte om udlevering af yderligere materiale vedrørende hovedkommissoriet.

Kommissionen har medio marts 2020 på grundlag af undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet anmodet DXC Technology Danmark A/S (tidligere CSC Danmark A/S) om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser.

Undersøgelseskommissionens it-søgeredskaber

Som beskrevet i kommissionens Orientering nr. 9 har kommissionen taget et avanceret it-søgeredskab i brug til behandling af det meget omfangsrige materiale, der indgår i kommissionens undersøgelse. Siden ibrugtagningen er kommissionens materiale blevet indlæst i it-søgeredskabet, og kommissionen arbejder intensivt med it-søgeredskabets avancerede søgefunktioner.

Afbeskikkelse af bisiddere, salærer m.v.

Undersøgelseskommissionen vurderer løbende, om der bør ske yderligere afbeskikkelse af bisiddere som følge af, at der ikke længere er grundlag for at antage, at den pågældende person vil kunne anses for omfattet af den personkreds, der efter undersøgelseskommissionsloven har ret til at få beskikket en bisidder. Der henvises herved til Orientering nr. 9, hvori der er redegjort for kommissionens seneste beslutning om yderligere afbeskikkelse af bisiddere.

Kommissionen har afgivet indstillinger til Justitsministeriet om fastsættelse af salær, acontosalær og godtgørelse til bisidderne for arbejde udført i 4. kvartal af 2019. Kommissionen forventer, at kommissionens indstillinger til Justitsministeriet om fastsættelse af salær, acontosalær og godtgørelse til bisidderne for arbejde udført i 1. kvartal af 2020 afgives omkring kvartalets slutning.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 24. marts 2020