Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 1 - november 2017

Torsdag d. 2. november 2017

Kommissionens interne møder

Umiddelbart efter udpegningen af kommissionens medlemmer afholdt kommissionen den 13. september 2017 i Aarhus sit første interne møde, hvor kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen blev drøftet. Kommissionen har herefter den 10. oktober 2017 ligeledes i Aarhus afholdt et internt seminar samt sit andet interne møde, hvor kommissoriet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen blev drøftet yderligere.


Kommissionens hjemmeside og løbende orientering

Umiddelbart efter udpegningen åbnede kommissionen den 13. september 2017 sin hjemmeside www.kommissionenomskat.dk. Kommissionen vil på hjemmesiden løbende orientere om sine aktiviteter i forbindelse med undersøgelsen.

 

Indhentelse af materiale til brug for undersøgelsen, m.v.

Den 11. oktober 2017 har kommissionen afsendt breve med anmodning om fremsendelse af kopi af alt materiale, der kan være relevant for kommissionens undersøgelse, som den er beskrevet i kommissoriet for kommissionen. Kommissionen har sendt sådanne breve til Skatteministeriet, SKAT, Statsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen, Kommunernes Landsforening og KMD. I kommissoriets afsnit 10, 1. afsnit, er fastsat, at kommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt. På den baggrund har kommissionen – med henblik på at sikre fremdriften – i brevene anmodet om, at materialet udleveres til kommissionen hurtigst muligt og løbende.

 

Den 25. oktober 2017 har kommissionen efter anmodning fra Skatteministeriet afholdt et møde hos ministeriet, hvor ministeriet og SKAT har haft lejlighed til at stille kommissionen spørgsmål af rent praktisk karakter om kommissionens indhentelse af materiale.

 

Kommissionens sekretariat og lokaler i Aarhus og København, m.v.

Der er med bistand fra Justitsministeriet og Bygningsstyrelsen indgået aftale om leje af de lokaler, der skal huse kommissionens sekretariat. Lokalerne er beliggende på adressen Ceres Byen, 68B, 1. sal, 8000 Aarhus C. Det forventes, at kommissionen vil kunne tage lokalerne i brug medio november 2017. Indtil da er kommissionens postadresse c/o Retten i Aarhus, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C. Kommissionen kan endvidere kontaktes pr. e-mail post@kommissionenomskat.dk og pr. telefon 4146 2010.

 

Kommissionen har med bistand fra Justitsministeriet arbejdet med at etablere de nødvendige kontor og it-faciliteter m.v. for kommissionen, herunder i sekretariatslokalerne i Aarhus. Der er desuden foretaget ansættelser til sekretariatet med henblik på at sikre, at kommissionen kan være klar til at undersøge det materiale, som de nævnte myndigheder m.v. er anmodet om at udlevere. Kommissionen har endvidere anmodet en særligt sagkyndig om bistand til brug for undersøgelsen, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 6.

 

Kommissionen har endelig foretaget en indledende besigtigelse af lokaler til brug for kommissionens afhøringer, der skal foregå i københavnsområdet.

 

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 2. november 2017