Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 3 - juni 2018

Torsdag d. 28. juni 2018

Tillægskommissorium om SKAT’s refusion af udbytteskat

Justitsministeriet har ved tillægskommissorium af 9. april 2018 anmodet kommissionen om at inddrage forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat i sit arbejde.

Tillægskommissoriet kan læses her.

Udbytteskatteområdet var således ikke en del af det oprindelige kommissorium af 3. juli 2017, men der var i kommissoriet taget højde for en sådan udvidelse.

Der er tale om en meget betydelig udvidelse af kommissionens i forvejen særdeles omfattende og tidskrævende kommissorium.

Baggrunden for tillægskommissoriet er, at SKAT i 2015 indgav anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om formodet svindel med udbytteskat for i alt ca. 12,3 mia. kr. Resultatet af en advokatundersøgelse, der herefter blev iværksat, forelå den 15. december 2017. Advokatundersøgelsen indeholdt kritik af Skatteministeriet og SKAT, men fandt ikke grundlag for disciplinære eller andre ansættelsesmæssige konsekvenser for involverede personer. På baggrund af rapporten fandt regeringen og en række af Folketingets partier, at udbytteskatteområdet burde undersøges yderligere, og Justitsministeren anmodede derfor kommissionen om at foretage sådanne yderligere undersøgelser.

Etableringen af kommissionen og dens sekretariat

Som tidligere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 1 og 2 gik kommissionen efter udpegningen af medlemmer og suppleanter den 13. september 2017 i gang med at opbygge et sekretariat fra bunden. Dette omfattede leje og indretning af kontorer og øvrige lokaler med indflytning den 15. november 2017 samt anskaffelse af alle kontormaterialer, computere, printere og anden it. Kommissionen har endvidere siden slutningen af 2017 løbende foretaget rekruttering og ansættelse af medarbejdere til sekretariatet; senest i forbindelse med udvidelsen af kommissoriet. Udvidelsen indebærer tillige, at der skal indrettes yderligere arbejdspladser og kontorer i kommissionens lejemål.

Kommissionens it-redskaber

Med henblik på at kunne løse opgaverne i hovedkommissoriet med den forudsatte fremdrift og herunder sikre et betryggende grundlag for afhøringerne identificerede kommissionen i november 2017 et behov for at kunne benytte avancerede it-redskaber til at organisere, gennemgå og analysere det meget omfattende materiale. I relation til materialet omfattet af tillægskommissoriet vil der være et tilsvarende behov. Kommissionen har i november 2017 anmodet Justitsministeriet om bistand til opfyldelse af dette behov, og ministeriet har siden da løbende behandlet spørgsmålet. Justitsministeriet har i maj 2018 besluttet at iværksætte et udbud af it-kontrakten, og der er i slutningen af juni 2018 antaget en projektleder, der skal håndtere dette. Anskaffelsen af de nødvendige avancerede it-redskaber kan efter de oplysninger, der nu foreligger for kommissionen, derfor tidligst forventes tilendebragt i slutningen af 2018.

Det er en forudsætning for, at kommissionen kan tilrettelægge og gennemføre afhøringer, at kommissionen har haft mulighed for at undersøge det modtagne materiale ved brug af de omtalte avancerede it-redskaber.

Materiale til brug for undersøgelsen

I hovedkommissoriet og tillægskommissoriet er fastsat, at kommissionen skal belyse skiftende skatteministres og Skatteministeriets koncerns og eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets rolle i de trufne beslutninger. Desuden skal kommissionen inddrage beslutningsgrundlag og rådgivning udarbejdet af eksterne aktører, herunder konsulentrapporter mv. af betydning for det, kommissionen skal undersøge.

På den baggrund har kommissionen den 11. oktober, 13. november og 13. december 2017 anmodet følgende myndigheder mv. om snarest muligt at udlevere relevant materiale i elektronisk og fysisk form til brug for hovedkommissoriet:

 • Skatteministeriet
 • SKAT
 • Statsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Finansministeriet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Rigsrevisionen
 • Folketingets Ombudsmand
 • Kommunernes Landsforening
 • KMD
 • Accenture A/S
 • Kammeradvokaten
 • McKinsey & Company Denmark P/S

Efter modtagelsen af tillægskommissoriet den 9. april 2018 indhentede kommissionen det materiale, der lå til grund for advokatundersøgelsen. Endvidere iværksatte kommissionen yderligere indsamling af materiale fra en række myndigheder mv. med henblik på, som forudsat i tillægskommissoriet, at foretage en selvstændig undersøgelse af udbytteskattesagen, herunder af forhold der ikke indgik i advokatundersøgelsen. Kommissionen har således den 20. april 2018 anmodet følgende myndigheder mv. om snarest muligt at udlevere relevant materiale i elektronisk og fysisk form til brug for tillægskommissoriet:

 • Skatteministeriet
 • SKAT
 • Justitsministeriet
 • Finansministeriet
 • Rigsrevisionen
 • Folketingets Ombudsmand
 • Kammeradvokaten

Endelig har kommissionen den 22. maj 2018 anmodet følgende organisationer om snarest muligt at udlevere relevant materiale i elektronisk og fysisk form til brug for det samlede kommissorium:

 • DJØF
 • HK
 • Dansk Told & Skatteforbund

Kommissionen har som led i tilrettelæggelsen og indsamlingen af materiale vurderet det nødvendigt løbende at afholde møder med en række af de involverede myndigheder mv. I alt er der afholdt 26 sådanne møder:

 • 10 møder med Skatteministeriet (herunder 1 fælles møde med SKAT)
 • 8 møder med SKAT (herunder 1 fælles møde med Skatteministeriet)
 • 1 møde med Justitsministeriet
 • 3 møder Finansministeriet
 • 3 møder med Folketingets Ombudsmand
 • 1 møde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
 • 1 møde med advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun

Kommissionen arbejder løbende med indhentelsen af relevant materiale og påregner at fortsætte mødeaktiviteten vedrørende udleveringen af det omfattende materiale med henblik på at øge fremdriften mest muligt.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt modtaget et stort materiale, som er indgået i kommissionens arbejde. Kommissionen har dog indtil videre kun modtaget, hvad der skønsmæssigt udgør langt under halvdelen af det samlede materiale, som skal fremfindes af blandt andre Skatteministeriet og SKAT og udleveres til kommissionen.

Efter forespørgsel fra kommissionen har Skatteministeriet og SKAT den 1. juni 2018 skriftligt meddelt, at leveringen af materiale i overensstemmelse med de krav, der er stillet af kommissionen, ikke kan ske i det tempo, der hidtil er forudsat. Det fremgår således, at leveringen af materiale vedrørende tillægskommissoriet forventes afsluttet ultimo maj 2019, mens levering af materiale vedrørende hovedkommissoriet forventes afsluttet ultimo 2019. Skatteministeriet har den 15. juni 2018 revideret denne vurdering, således at ministeriets levering af materiale vedrørende tillægskommissoriet muligt vil kunne afsluttes ultimo december 2018.

Det bemærkes, at modtagelse af alt relevant materiale fra Skatteministeriet og SKAT (og andre myndigheder mv.) i sagens natur er en forudsætning for, at kommissionen kan gennemføre sine undersøgelser og analysere materialet, herunder ved brug af de ovenfor omtalte avancerede it-redskaber.

Kommissionens arbejde i øvrigt

Kommissionen har siden udpegningen den 13. september 2017 foretaget en indgående granskning af en lang række offentligt tilgængelige dokumenter, som er relevante for kommissionens undersøgelser, herunder et større antal tidligere undersøgelser på de områder, der er omfattet af det samlede kommissorium. Endvidere gransker kommissionen løbende de dokumenter, som den modtager som led i indsamlingen af materiale.

Kommissionen har i den forbindelse afholdt yderligere interne møder den 5. december 2017 og den 9. januar, 6. marts, 10. april, 1. maj og 12. juni 2018, hvor tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommissionens undersøgelser, herunder spørgsmål om indhentelse af materiale, løbende er blevet drøftet.

Særligt om afhøringer om SKAT’s refusion af udbytteskat

Siden modtagelsen af tillægskommissoriet af 9. april 2018 har kommissionen i vidt omfang koncentreret sit arbejde om dette og har i den forbindelse arbejdet hen imod at påbegynde afhøringer vedrørende tillægskommissoriet i slutningen af 2018. Der er i den forbindelse indgået aftale med Retten på Frederiksberg om indretning af rettens lokaler til brug for afhøringerne.

På baggrund af de ovenfor beskrevne forhold, herunder navnlig tidshorisonten med hensyn til udleveringen af det relevante materiale og anskaffelsen af de omtalte avancerede it-redskaber, forventer kommissionen imidlertid, at det tidligst vil være muligt at påbegynde afhøringerne i første halvdel af 2019. Kommissionen har orienteret de personer, som kommissionen på nuværende tidspunkt forventer at indkalde til at afgive forklaring.

Opfordring til at rette henvendelse til kommissionen

Kommissionen skal opfordre andre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelser, til at rette henvendelse til kommissionen. Kontaktoplysninger kan findes på kommissionens hjemmeside under menupunktet ”Kontakt”.

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 28. juni 2018