Mobile navigation toggle      

Undersøgelseskommissionen om SKAT er nedsat

Onsdag d. 13. september 2017

Justitsministeren har den 3. juli 2017 nedsat en kommission til undersøgelse af SKAT. Kommissionen er nedsat efter § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner.

Justitsministeren har den 3. juli 2017 nedsat en kommission til undersøgelse af SKAT. Kommissionen er nedsat efter § 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner.

Justitsministeren har den 13. september 2017 som medlemmer af kommissionen udpeget landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand), advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen og professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og som kommissionens udspørger advokat Jens Lund Mosbek.

Som følge af antallet og omfanget af de ønskede undersøgelser er der udpeget suppleanter for kommissionens medlemmer. Suppleanterne er landsdommer Rikke Holler (suppleant for Michael Ellehauge), advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen (suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen) og professor, dr.jur. Karsten Revsbech (suppleant for Søren Højgaard Mørup).

Undersøgelseskommissionens arbejde vil foregå i et sekretariat, der kommer til at ligge i Aarhus, mens afhøringerne skal foregå i København.

Kommissoriet er omfattende, både med hensyn til de emner, der ønskes undersøgt, og den tidsmæssige periode på 15 år fra 2002 indtil nu, men indeholder en kerne og nogle temaer, som er beskrevet, og som undersøgelsen vil rette sig imod.

Undersøgelseskommissionen vil begynde sit arbejde så hurtigt som muligt. Der skal findes lokaler og personale til sekretariatet, men det forventes, at dette hurtigt kommer på plads.

Det vil være nødvendigt at skabe et meget stærkt sekretariat, der er gearet til at håndtere den store opgave, og som kan være med til at sikre fremdriften i kommissionens arbejde. Det bliver formentlig nødvendigt at tilføre sekretariatet sagkundskab fx i form af konsulentbistand fra it-specialister og bistand fra konsulenter, der er specialister i offentlige organisationer og offentlig forvaltning.

Kommissoriet opfordrer kommissionen til at afgive delberetninger om et eller flere af de forhold, der skal undersøges. Det vil være en af kommissionens første opgaver at lægge en overordnet plan for arbejdet ud fra det, der er beskrevet i kommissoriet, og de rammer, der findes i loven om undersøgelseskommissioner. Der skal udarbejdes et arbejdsprogram, og kommissionen vil i den forbindelse inddrage ønsket om afrapportering i form af delberetninger, hvilket også skal ses i lyset af opgavens samlede størrelse. Afgivelse af delberetninger forudsætter, at kommissionen skønner, at det ud fra en samlet vurdering er muligt og forsvarligt at fremkomme med en delberetning.

Af kommissoriet fremgår, at justitsministeren med passende mellemrum og mindst én gang om året vil informere Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om fremdriften i arbejdet. Kommissionens arbejde vil således blive fulgt af Justitsministeriet og Folketinget, hvilket er helt naturligt.

Kommissionens hjemmeside vil indeholde oplysninger om kommissionen og dens arbejde. På den måde vil alle kunne følge med i kommissionens arbejde, og kommissionen vil nemt kunne give meddelelser til offentligheden fx via pressemeddelelser. 

Nærmere oplysning om kommissionens medlemmer, suppleanter for disse og udspørgeren for kommissionen findes her.