Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 5 - december 2018

Onsdag d. 19. december 2018

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Undersøgelseskommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Undersøgelseskommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 5.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for undersøgelseskommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at undersøgelseskommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Undersøgelseskommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan undersøgelseskommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Undersøgelseskommissionens møder og spørgsmålet om afgivelse af delberetning

Undersøgelseskommissionen har afholdt 13 interne kommissionsmøder siden kommissionens nedsættelse den 13. september 2017. Det seneste interne kommissionsmøde er afholdt den 4. december 2018, hvor tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommissionens undersøgelse, herunder fremdriften i materialeudleveringen, er blevet drøftet.

Undersøgelseskommissionen har overvejet muligheden for at afgive delberetning. Allerede som en konsekvens af, at der fortsat udestår en omfattende og væsentlig del af udleveringen af det materiale, der skal indgå i grundlaget for kommissionens undersøgelse, kan kommissionen ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om det er muligt at afgive delberetning.

Undersøgelseskommissionens rykkerprocedure

Undersøgelseskommissionen har på anmodning fra Justitsministeriet udarbejdet en redegørelse for den rykkerprocedure, som kommissionen iværksatte primo 2018 over for de myndigheder, der på daværende tidspunkt ikke havde færdiggjort den indledende materialeudlevering til brug for kommissionens undersøgelse. Undersøgelseskommissionen afgav den 10. oktober 2018 redegørelsen til Justitsministeriet. Redegørelsen blev behandlet på et samråd i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen den 12. oktober 2018 og er tilgængelig på Folketingets hjemmeside.

Undersøgelseskommissionens it-redskaber m.v.

Undersøgelseskommissionen arbejder fortsat sammen med Justitsministeriet og den antagne it-projektleder på at klarlægge og opfylde behovet for et avanceret it-redskab til behandling af det meget omfattende materiale, som kommissionen modtager. Det forventes, at indkøbet vil skulle gennemføres ved et EU-udbud. Til at bistå med denne proces gør undersøgelseskommissionen endvidere brug af en it-arkitekt.

Som beskrevet i undersøgelseskommissionens Orientering nr. 4 har kommissionen indtil videre adgang til en it-løsning, der anvendes til at foretage søgninger i materialet til brug for tillægskommissoriet.

Udvidelse af tillægskommissoriet

Justitsministeriet har den 26. oktober 2018 anmodet undersøgelseskommissionen om at udvide sin undersøgelse af forholdene omkring SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat til også at omfatte perioden fra den 1. juni 2015 til kommissionens nedsættelse den 13. september 2017.

Tillægskommissoriet og udvidelsen af tillægskommissoriet kan ses her.

Tillægskommissoriet var i første omgang begrænset til perioden 2010 indtil den 1. juni 2015 for at undgå risiko for at kompromittere den strafferetlige efterforskning.

Udvidelsen af tillægskommissoriet er således en konsekvens af, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har vurderet, at det hensyn til efterforskningen, der er nævnt i tillægskommissoriet, ikke længere er til hinder for en sådan tidsmæssig udvidelse.

Afhøringer vedrørende tillægskommissoriet

Undersøgelseskommissionen har den 27. november 2018 afholdt berammelsesmøde med bisidderne med henblik på at planlægge afhøringerne til brug for tillægskommissoriet. Undersøgelseskommissionen har endvidere den 18. december 2018 indkaldt 106 personer til at afgive vidneforklaring for kommissionen. Undersøgelseskommissionen har efter anmodning beskikket bisidder for de fleste vidner. Der er beskikket i alt 46 bisiddere.

Afhøringerne, der vil finde sted i lokaler ved Retten på Frederiksberg, vil som udgangspunkt være inddelt i fire overordnede temaer og blive afviklet således:

  • Den 5. marts - 13. marts 2019 – Skatteministeriets Interne Revision (SIR)
  • Den 19. marts - 28. maj 2019 – SKAT’s administration af udbetaling af refusion af udbytteskat
  • Den 19. juni - 11. september 2019 – skattemyndighedernes øvrige kontrolsystemer
  • Den 17. september - 3. december 2019 – skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse

Planen for afhøringerne kan ses her.

Fremdriften i materialeudleveringen vedrørende tillægskommissoriet

Det fremgår af pkt. 10 i hovedkommissoriet af 3. juli 2017, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning hurtigst muligt.

Undersøgelseskommissionen har ved breve af 8. oktober 2018 til Skatteministeriet, Skattestyrelsen og Finansministeriet fastsat frister for udlevering af det resterende materiale til brug for undersøgelsen som beskrevet i tillægskommissoriet. Fristen for Finansministeriet blev fastsat til den 22. oktober 2018, og fristerne for henholdsvis Skatteministeriet og Skattestyrelsen blev fastsat til den 2. november 2018.

Undersøgelseskommissionen har endvidere ved breve af 29. oktober 2018 anmodet seks myndigheder, tre organisationer og Kammeradvokaten om senest den 3. december 2018 at udlevere alt yderligere materiale, der falder inden for udvidelsen af tillægskommissoriet.

Undersøgelseskommissionen har samlet set i perioden fra den 2. november til den 3. december 2018 løbende modtaget 737 ringbind fra Skatteministeriet og 632 ringbind fra Skattestyrelsen med materiale. Endvidere har undersøgelseskommissionen henholdsvis den 16. og den 19. november 2018 fra samme myndigheder modtaget fulde mailbokse vedrørende en række medarbejdere, således som kommissionen har anmodet om. Endelig har undersøgelseskommissionen modtaget ikke-journaliseret materiale fra interne drev og er fortsat i tæt dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af yderligere materiale fra disse drev.

Undersøgelseskommissionen har endnu ikke modtaget materiale fra Dansk Told og Skatteforbund til brug for kommissionens undersøgelse som beskrevet i tillægskommissoriet og i udvidelsen heraf.

Fremdriften i materialeudleveringen vedrørende hovedkommissoriet

Undersøgelseskommissionen bør som nævnt tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning hurtigst muligt.

Af hensyn til undersøgelsens fremdrift fastsatte undersøgelseskommissionen ved brevene af 8. oktober 2018 til Skatteministeriet og Skattestyrelsen frister for udlevering af det resterende materiale vedrørende hovedkommissoriet, således at dette materiale skal udleveres snarest muligt og senest den 1. juni 2019.

Skattestyrelsen har den 11. oktober 2018 bekræftet over for undersøgelseskommissionen, at styrelsen forventer at færdiggøre udleveringen af det resterende materiale til brug for hovedkommissoriet inden den 1. juni 2019.

Skatteministeren har den 28. november 2018 svaret undersøgelseskommissionen, at Skatteministeriet forventer, at alt materiale vedrørende hovedkommissoriet kan leveres senest den 1. juni 2019.  

Generelt om fremgangsmåden for undersøgelseskommissionens indsamling af materiale

Undersøgelseskommissionen om SKAT er nedsat efter undersøgelseskommissionsloven og består af en landsdommer, der er kommissionens formand, en advokat og en universitetsprofessor.

Reglerne for en sådan dommerledet undersøgelseskommissions indhentning af materiale og fremgangsmåden herfor er fastlagt ved undersøgelseskommissionsloven, og Undersøgelses­kommissionen om SKAT følger den ved loven fastlagte fremgangsmåde.

Lovens ordning er, at det er undersøgelseskommissionen, der træffer beslutning om indhentelse af det materiale, som under hensyn til indholdet af kommissoriet er relevant og derfor skal indgå i undersøgelsen. Ved undersøgelsens indledning kan undersøgelseskommissionen således anmode myndigheder, virksomheder og privatpersoner om at udlevere alt det materiale til kommissionen, der emnemæssigt falder inden for kommissoriet. Undersøgelseskommissionen behøver ikke nærmere at specificere det materiale, der kræves udleveret. Enhver har som udgangspunkt pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen, når kommissionen anmoder om det, jf. lovens § 9, stk. 1, 1. pkt.

Myndigheder og andre, der anmodes herom, forestår herefter det indledende arbejde med at fremfinde og udlevere materiale til brug for undersøgelsen. Denne ordning er baseret på, at det er myndigheden, som kender sine sager, arbejdsgange, journaliseringssystemer og journaliseringspraksis bedst, og at materialet, der kan være genstand for undersøgelsen, kan være overordentlig omfangsrigt. Ordningen er således også begrundet i hensynet til undersøgelsens fremdrift.

I forbindelse med myndighedens fremfindelse af materiale påhviler det den enkelte ansatte og den enkelte myndighed at overholde habilitetsreglerne, jf. princippet i forvaltningslovens § 6.

Undersøgelseskommissionen følger processen tæt og ”ser myndighederne over skulderen” ved for eksempel at være til stede under arbejdet med at fremfinde materiale, der emnemæssigt falder inden for kommissoriet. Undersøgelseskommissionen gennemgår også løbende det udfundne materiale med henblik på at overveje, om der skal foretages yderligere søgninger og undersøgelser eller gennemgås yderligere materiale. Undersøgelseskommissionen har i foråret og sommeren 2018 hos Skatteministeriet og Skattestyrelsen overværet fremsøgning og sortering af materiale, der emnemæssigt falder inden for kommissoriet, ligesom proceduren for identificering og udlevering af materialet er blevet gennemgået og drøftet. Undersøgelseskommissionen har senest den 27. og 28. november 2018 aflagt besøg hos Justitsministeriet, Skatteministeriet og Skattestyrelsen og igen den 10. december 2018 aflagt besøg hos Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Undersøgelseskommissionens medarbejdere vil også fremover følge arbejdet med at udfinde materiale med henblik på at sikre, at det foregår som ønsket af kommissionen.

Undersøgelseskommissionen forventer at følge de indledende anmodninger om udlevering af materiale op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder, selvstændige søgninger direkte i journalsystemer og stikprøvekontroller. Formålet er at sikre, at undersøgelseskommissionens faktumundersøgelse og retlige vurderinger hviler på et sikkert og forsvarligt grundlag.

Skatteminister Karsten Lauritzen har ved brev af 31. oktober 2018 tilbudt undersøgelseskommissionen fuld adgang til Skatteministeriets journalsystemer, så kommissionen selv kan søge i systemerne.

Undersøgelseskommissionen har i sit svar af 16. november 2018 til skatteministeren redegjort for den ovenfor beskrevne ordning for indhentning og udlevering af materiale til brug for kommissionens undersøgelse. Undersøgelseskommissionen har endvidere i sit brev til ministeren noteret sig tilbuddet og givet udtryk for, at kommissionen vil overveje dette i forbindelse med undersøgelsens videre tilrettelæggelse.

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 19. december 2018