Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 23 - december 2022

Onsdag d. 21. december 2022

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 23.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer mv., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet og tillægskommissoriet

Fra den 23. august 2022 til den 22. februar 2023 gennemfører kommissionen det fjerde afhøringsforløb til brug for undersøgelserne vedrørende hovedkommissoriet. Fokus for afhøringerne er idriftsættelsen af EFI samt selve driften og nedlukningen af EFI. Der er indkaldt 28 personer til at afgive forklaring som vidner, hvoraf 23 har afgivet forklaring ved udgangen af december. En nærmere plan for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

Kommissionen vil i perioden fra den 7. marts til den 28. juni 2023 fortsætte afhøringerne til brug for hovedkommissoriet (femte afhøringsforløb). Fokus vil være på restancernes udvikling i undersøgelsesperioden og datakvalitet med hensyn til fordringer relateret til EFI. Afhøringerne vil endvidere have et mere generelt fokus på det samlede begivenhedsforløb. Der er indkaldt 28 personer til at afgive forklaring. Planen for afhøringerne kan ses på kommissionens hjemmeside her.

I kommissionens forberedelser til de planlagte afhøringer indgår et tidskrævende arbejde med at gennemføre søgninger i kommissionens materiale, der for hovedkommissoriets vedkommende omfatter ca. 56 mio. items (filer, mapper m.v.). Forberedelserne omfatter herudover bl.a. udarbejdelse af omfattende ekstrakter til brug for hvert enkelt afhøringsforløb, udarbejdelse af støttebilag, varsling og indkaldelse af vidner samt et fortløbende arbejde med at gennemgå udkast til en omfattende sagsfremstilling.

Parallelt med afhøringerne til brug for hovedkommissoriet arbejder kommissionen fortsat med tillægskommissoriet og de dele af hovedkommissoriet, hvor afhøringerne er afsluttet. Arbejdet er koncentreret om at fortsætte undersøgelserne af det omfattende materiale, som kommissionen har modtaget, samt skrivning af beretningens enkelte dele. Kommissionen har i den forbindelse planlagt en række interne seminarer som led i undersøgelserne og arbejdet med skrivning af beretningens enkelte dele.

Kommissionen forventer fortsat at færdiggøre afhøringerne til brug for kommissionens undersøgelser i 2023. Kommissionen vil herefter færdiggøre sine undersøgelser og koncentrere arbejdet om afgivelse af beretning.

Materialeindhentning

Som oplyst i kommissionens orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor. Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, herunder selvstændige søgninger direkte i journaliseret materiale i journalsystemer.

Kommissionen er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen, herunder de igangværende afhøringer, giver anledning til.

Som oplyst i kommissionens orientering nr. 22 har kommissionen den 11. august 2022 modtaget yderligere materiale fra Skatteministeriet. Materialet er efter ministeriets opfattelse relevant for undersøgelsens hovedkommissorium. Kommissionen har anmodet ministeriet om en redegørelse for, hvorfor materialet ikke tidligere er blevet udleveret. Ministeriet har den 28. oktober 2022 afgivet denne redegørelse og samtidig sendt yderligere materiale, der er vurderet at være relevant for undersøgelsens hovedkommissorium. Ministeriet har desuden redegjort for, hvorfor det yderligere materiale ikke tidligere er blevet udleveret til kommissionen.

Udlevering af sms’er mv

Spørgsmålet om udlevering af sms’er mv. til kommissionen er behandlet i Orientering nr. 17-20 og 22.

Kommissionen har nu modtaget supplerende redegørelser fra Skattestyrelsen og de ministerier, som har været de primære materialeleverandører til kommissionen, vedrørende svar på kommissionens yderligere spørgsmål og Skatteministeriets og Skattestyrelsens gennemførte stikprøvekontroller.

Justitsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet har i deres supplerende redegørelser oplyst, at ministerierne er i besiddelse af en række tjenestetelefoner, der kan have været anvendt i den periode, som kommissionen undersøger.

De tjenestetelefoner, som Finansministeriet har i behold, er blevet nulstillet, da ministeriet overgik til iPhones i 2016, og det er derfor ikke muligt at tilgå indholdet på telefonerne, ligesom det ikke er muligt at se, hvilke tidligere eller nuværende medarbejdere der har anvendt telefonerne.

Statsministeriet har på baggrund af en undersøgelse af telefonerne fundet anledning til at udlevere en række sms-beskeder til kommissionen, som efter ministeriets skøn vurderes relevante for kommissionens undersøgelse. 

Justitsministeriet har oplyst navnene på de personer, som det umiddelbart har været muligt at identificere som brugere af telefonerne. Disse personer er ikke vurderet relevante for kommissionens undersøgelse.

Skatteministeriet og Skattestyrelsen har efter anmodning fra kommissionen gennemført stikprøvekontroller for så vidt angår enkelte udvalgte personer vedrørende afgrænsede emner. De pågældende personer har overordnet bekræftet, at der ikke findes relevante sms-beskeder på deres telefon/cloud-løsning, eller det er oplyst, at de pågældende personer har fået udskiftet deres telefon, således at det ikke er muligt at udfinde gamle sms-beskeder.

Forløbet vedrørende udlevering af sms’er mv. er endnu ikke helt afsluttet. Som tidligere meddelt forventer kommissionen som opfølgning herpå at offentliggøre en orientering på hjemmesiden samt udarbejde et afsluttende notat om forløbet.

Michael Ellehauge
Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 21. december 2022