Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 17 - november 2021

Torsdag d. 11. november 2021

I den seneste tid har der været en del presseomtale i forbindelse med Minkkommissionens indhentning af sms-beskeder. Omtalen har givet anledning til forespørgsler til Undersøgelseskommissionen om SKAT om, hvordan kommissionens tilgang til indhentning af sms-beskeder har været.

Kommissionen har på den baggrund fundet anledning til at udsende en orientering om arbejdet med at indhente materiale til brug for undersøgelsen.

Generelt om fremgangsmåden for kommissionens indhentning af materiale

Kommissionen har i sin Orientering nr. 5 fra december 2018, hvortil der henvises, generelt beskrevet fremgangsmåden for indhentning af materiale. Af orienteringen fremgår bl.a., at lovens ordning er, at det er undersøgelseskommissionen, der træffer beslutning om indhentning af materiale, mens det er de myndigheder og andre, der anmodes herom, der forestår arbejdet med at fremfinde og udlevere materiale til brug for undersøgelsen. Denne ordning er baseret på, at det er myndigheden, som kender sine sager, arbejdsgange, journaliseringssystemer og journaliseringspraksis bedst, og at materialet, der kan være genstand for undersøgelsen, kan være overordentlig omfangsrigt.

Kommissionens indhentning af materiale

Kommissionen indledte ved breve af 11. oktober 2017 materialeindhentningen hos bl.a. flere ministerier og SKAT (Skattestyrelsen). I den forbindelse blev myndighederne mv. anmodet om at fremsende kopi af ”alt materiale, der kan være relevant for kommissionens undersøgelse”, som den er beskrevet i hovedkommissoriet af 3. juli 2017. Anmodningen blev den 27. november 2017 fulgt op af en vejledning til fremsendelse af såvel fysisk som elektronisk materiale.

Efter modtagelsen af tillægskommissoriet den 9. april 2018 anmodede kommissionen ved breve af 20. april 2018 relevante myndigheder mv. om kopi af ”alt materiale, der kan være relevant for kommissionens undersøgelse”, som den er beskrevet i tillægskommissoriet.

Den 27. februar 2019 udsendte kommissionen en opdatering af vejledningen til fremsendelse af materiale, hvori der bl.a. udtrykkeligt fastsættes retningslinjer for udlevering af ikke-journaliseret materiale.

Kommissionens materialeindhentning, herunder vurderingen af relevansen af materialet, skal ses i lyset af, at kommissoriet omfatter perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse i 2017 og navnlig har fokus på en række organisatoriske og systemiske forhold, herunder forvaltningen af inddrivelsesområdet, EFI, fusionen af inddrivelsesmyndighederne, generelle effektiviseringstiltag på området og forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Der er således tale om et usædvanligt omfattende og bredt undersøgelsesfelt, som på denne måde adskiller sig fra andre kommissioners.

Kommissionen har udarbejdet et notat, hvori kommissionens materialeindhentning er nærmere beskrevet. Notatet er tilgængeligt her.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt modtaget godt 56 millioner elektroniske items. Hvert item kan indeholde flere dokumenter og mange siders tekst mv.

Kommissionens anmodninger om udlevering af materiale omfatter alt materiale, der emnemæssigt kan være relevant for undersøgelsen. Anmodningerne er dermed ikke begrænset til materiale eller oplysninger, der findes på bestemte medier, og omfatter således både journaliseret og ikke-journaliseret materiale, herunder breve, notater, notitser, rapporter, e-mails, sms-beskeder og chats, uanset hvilken kommunikationsform der er anvendt. I det omfang, der måtte være relevante oplysninger i sms-beskeder eller lignende, er disse således også omfattet, selvom sms-beskeder ikke specifikt er nævnt i materialeanmodningerne. Kommissionen er ikke blevet spurgt af de myndigheder, der skal udlevere materiale, om sms-beskeder eller andre typer beskeder kan holdes ude af myndighedernes fremfindelse og udlevering af materiale. Kommissionen har heller ikke modtaget oplysning om, at relevant materiale har vist sig at være slettet, bortset fra oplysning om, at mailbokse tilhørende tidligere ansatte i Finansministeriet er blevet slettet. Herom henvises til kommissionens Orientering nr. 12 fra november 2020.

Under afhøringerne har enkelte vidner omtalt kommunikation via sms-beskeder. Omtalen har ikke haft en karakter, så det har givet kommissionen anledning til specifikt at indhente selve beskederne som led i kommissionens løbende indhentning af supplerende materiale, da kommissionen har vurderet, at forholdene er tilstrækkeligt belyst ved de afgivne forklaringer og det øvrige materiale, kommissionen har modtaget.

Der har ikke for kommissionen været indikationer på, at sagsbehandling mv. har fundet sted ved brug af sms-beskeder.

Henset til den seneste tids medieomtale har kommissionen imidlertid besluttet at rette henvendelse til Skattestyrelsen og de ministerier, som har udleveret materiale til kommissionen, med henblik på at følge op på materialeudleveringen.

 

Michael Ellehauge

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 11. november 2021