Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 11 - juni 2020

Tirsdag d. 23. juni 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 11.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionens arbejde med det meget omfattende materiale, som kommissionen har modtaget fra offentlige og private aktører vedrørende hovedkommissoriet, er nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 9 og 10.

Kommissionen har – parallelt med arbejdet med tillægskommissoriet – arbejdet fokuseret med at forberede afhøringerne til brug for hovedkommissoriet, herunder med at udarbejde en samlet ekstrakt, en oversigt over personer, der muligt vil blive indkaldt til at afgive forklaring for kommissionen, organisationsdiagrammer, oversigts- og støttebilag samt et beretningsorienteret udkast til sagsfremstilling.

Som nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 10 er det fortsat kommissionens mål, at afhøringerne til brug for hovedkommissoriet påbegyndes så tidligt som muligt i første halvår af 2021. Kommissionen vil senest ca. et halvt år forud for opstarten af afhøringerne informere om afhøringsplanen, herunder datoerne for afhøringerne, der i 2021 forventes gennemført tirsdage og onsdage i lige uger i marts - juni og september - december.

Arbejdet med tillægskommissoriet

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 har det været nødvendigt at udsætte kommissionens planlagte afhøringer i perioden fra den 17. marts til den 27. maj 2020. Kommissionen har i forbindelse med genoptagelsen af afhøringerne den 9. juni 2020 udarbejdet en ny afhøringsplan, som kan ses her. Kommissionen forventer, at afhøringerne til brug for tillægskommissoriet kan afsluttes ved udgangen af 2020.

Kommissionen har inden genoptagelsen af afhøringerne været i dialog med Retten på Frederiksberg med henblik på indretning af kommissionens afhøringslokaler m.v., således at afhøringerne gennemføres på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt afhørt 89 personer. Der er planlagt afhøring af yderligere 15 personer, heriblandt de ni skatteministre i perioden 2010-2017. Enkelte personer har været indkaldt til fortsat afhøring, idet afhøringen af dem i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid. Kommissionen vurderer, at det vil kunne vise sig nødvendigt at afhøre personer, som ikke på nuværende tidspunkt fremgår af planen for afhøringerne, ligesom det vil kunne vise sig nødvendigt på et senere tidspunkt at indkalde enkelte vidner på ny med henblik på at stille yderligere spørgsmål.

Kommissionen har i den periode, hvor afhøringerne har været aflyst grundet myndighedernes tiltag mod COVID-19, arbejdet videre med et beretningsorienteret udkast til sagsfremstilling. Kommissionen har endvidere arbejdet med at forberede de resterende afhøringer vedrørende tillægskommissoriet og har til brug herfor foretaget en række yderligere undersøgelser af det modtagne materiale ved brug af kommissionens it-søgeredskaber.

Tilrettelæggelsen af arbejdet under COVID-19

Kommissionen har i den periode, hvor kommissionens afhøringer har været aflyst som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, fokuseret på at sikre fremdriften i kommissionens undersøgelse på andre måder end ved afhøringer som beskrevet ovenfor og således, at andre dele af undersøgelsen i stedet er blevet fremrykket i tid. Det kan dog ikke udelukkes, at aflysningen af afhøringer som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 vil få betydning for den samlede varighed af kommissionens undersøgelse.

Kommissionens medarbejdere har som følge af situationen med COVID-19 omstillet arbejdet for at kunne arbejde hjemmefra. Denne omstilling er i høj grad lykkedes, idet medarbejderne hjemmefra har haft fuld digital adgang til materialet, it-søgeredskaber og lignende.  

Kommissionens medarbejdere har nu igen mulighed for at møde fysisk i kommissionens lokaler.

Fremdriften i materialeudleveringen

Kommissionen har siden oktober 2017 løbende anmodet en række myndigheder og private aktører om at udlevere materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser som beskrevet i kommissoriet af 3. juli 2017 og tillægskommissoriet af 9. april 2018 med udvidelsen af 26. oktober 2018.

Fremdriften i materialeudleveringen er løbende beskrevet i kommissionens tidligere orienteringer.

Kommissionen er fortsat i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen både om udleveringen af materiale, og om det nærmere indhold af hidtidige leverancer som udlevering af yderligere dokumenter og redegørelser, jf. undersøgelseskommissionslovens § 9, stk. 1 og 2.

Kommissionen har modtaget yderligere materiale fra KMD og Deloitte.

Kommissionen er fortsat i dialog med DXC Technology Danmark A/S (tidligere CSC Danmark A/S) om udlevering af materiale, der er relevant for kommissionens undersøgelser.

Afbeskikkelse af bisiddere

Undersøgelseskommissionen vurderer løbende, om der bør ske afbeskikkelse af bisiddere som følge af, at der ikke længere er grundlag for at antage, at det pågældende vidne er omfattet af den personkreds, der efter undersøgelseskommissionsloven har ret til at få beskikket en bisidder. Der henvises herved til Orientering nr. 9, hvori der er redegjort for kommissionens seneste beslutning om yderligere afbeskikkelse af bisiddere.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 23. juni 2020