Mobile navigation toggle      

Genoptagelse af afhøringerne

Torsdag d. 14. maj 2020

Som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 har det været nødvendigt at udsætte kommissionens planlagte afhøringer siden den 17. marts 2020 indtil videre, og afhøringerne til og med de planlagte afhøringer den 26. og 27. maj 2020 er derfor blevet aflyst.

Af den politiske aftale ”Aftale om plan for genåbning af Danmark” (www.regeringen.dk) fremgår bl.a., at der under fase 3 af genåbningen vil kunne gennemføres en række initiativer, hvori indgår initiativet ”Offentlig sektor der er særligt udsat for ”sagspukler””. Endvidere fremgår det, at såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil en øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser kunne overvejes.

Kommissionens planlagte afhøringer, der i marts 2020 blev udsat indtil videre, angår kommissionens undersøgelse af udbytteskatteområdet (tillægskommissoriet), og der udestår som følge af udsættelsen en længere afhøringsrække vedrørende denne del af kommissionens undersøgelse. Kommissionen vil først, når disse afhøringer er afsluttet, kunne påbegynde afhøringerne vedrørende inddrivelsesområdet og de generelle effektiviseringstiltag i SKAT (hovedkommissoriet). Også disse afhøringer forventes at være af længere varighed. Af kommissionens kommissorium pkt. 10 fremgår, at kommissionen bør tilrettelægge sit arbejde, således at den kan afgive beretning hurtigst muligt. Det er af væsentlig betydning for kommissionens fremdrift, at afhøringerne snarest muligt genoptages.

På denne baggrund og i lyset af indholdet af den politiske aftale er det kommissionens forventning, at afhøringerne – hvis forudsætningerne ikke ændres – vil blive genoptaget med virkning fra de planlagte afhøringer den 9. og 10. juni 2020, ligesom kommissionen vil overveje at øge den fysiske tilstedeværelse i kommissionens sekretariat under iagttagelse af de gældende sundhedsmæssige anbefalinger for tilstedeværelse på arbejdspladser.

Kommissionen vil i overensstemmelse hermed udarbejde en revideret berammelsesplan for de resterende afhøringer vedrørende tillægskommissoriet.