Mobile navigation toggle      

Budgettet for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Mandag d. 19. november 2018

Justitsministeriet har udarbejdet et budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT. Budgettet er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside. De samlede budgetterede udgifter er gengivet nedenfor.

Undersøgelseskommissionens overordnede opgaver
Kommissionens undersøgelse skal efter kommissoriet omfatte områder af væsentlig samfundsmæs­sig betydning, nemlig  

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)
  • sammenlægningen af den kommunale og statslige inddrivelsesmyndighed i SKAT
  • de generelle effektiviseringstiltag i SKAT og
  • forholdene vedrørende SKAT's udbetaling af refusion af udbytteskat

Undersøgelsen skal omfatte en 15-årig periode fra 2002 til kommissionens nedsættelse i 2017 (hoved­kommissoriet) og perioden fra 2010 til 2017 (tillægskommissoriet). På baggrund af undersø­gelsen skal kommissionen fremadrettet foreslå ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis.  

Budgetperioden og udgifternes fordeling
Budgettet omfatter perioden fra 2017 til 2023. Ifølge kommissoriet bør kommissionen tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt. Herudover indeholder kommissoriet ikke bestemmelser om varigheden af kommissionens undersø­gelse.

Kommissionen har endnu ikke modtaget alt det materiale, der skal udleveres i forbindelse med kommissionens indledende materialeindsamling. Allerede af den grund er det for tidligt for kom­missionen at udtale sig om undersøgelsens samlede varighed.

Regnskab og budget for Undersøgelseskommissionen om SKAT 2017-2023 (mio. kr.):

Regnskab 2017 Forventet regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 I alt
3 18 80 80 80 25 22 308

Kilde: Orientering fra justitsministeren om fremdriften i kommissionens arbejde
 

Nærmere om budgettet
Størrelsen af de samlede budgetterede udgifter skal ses i lyset af omfanget og karakteren af de pro­blemstillinger, kommissionen skal undersøge, den 15-årige periode undersøgelsen angår samt det store antal personer, der forventes at skulle afhøres som vidner. Undersøgelsen er således særdeles omfangsrig.

Hovedparten af de personer, der skal afgive vidneforklaring, har efter loven ret til en bisidder. De fleste bisiddere er advokater. Udgiften til bisiddere er opgjort til i alt ca. 130 mio. kr., hvilket er den største enkeltpost i budgettet. Kommissionen har på nuværende tidspunkt varslet afhøring af om­kring 100 vidner alene i forbindelse med undersøgelsen af forholdene vedrørende SKAT’s udbeta­ling af refusion af udbytteskat. 

I budgettet indgår udgiften til kommissionens medlemmer. Af hensyn til undersøgelsens fremdrift og kontinuiteten har Justitsministeriet udpeget suppleanter for medlemmerne, og suppleanterne del­tager som forudsat løbende i kommissionens arbejde.

På grund af den omfangsrige undersøgelse er kommissionens sekreta­riat større end set tidligere. Dette er nødvendigt af hensyn til fremdriften og desuden forudsat i kom­missoriet, hvor det fremgår, at kommissionen vil blive tildelt fuld og omfattende sekretariatsbistand.

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 19. november 2018