Mobile navigation toggle      

Orientering nr. 12 - november 2020

Mandag d. 16. november 2020

Kontakt, tidligere orienteringer og aktindsigt

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal fortsat opfordre personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Der henvises til hjemmesiden her.

Kommissionen offentliggør løbende orienteringer om kommissionens undersøgelse og fremdriften i kommissionens arbejde samt korte nyheder.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt offentliggjort Orientering nr. 1 - 12.

Orienteringerne og nyhederne kan ses på hjemmesiden.

Offentligheden har vist betydelig interesse for kommissionens arbejde, bl.a. i form af forespørgsler og anmodninger om aktindsigt. Det følger af undersøgelseskommissionsloven, at kommissionen ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kommissionen videresender derfor som udgangspunkt aktindsigtsanmodninger til den relevante myndighed. Derudover kan kommissionen henvise til de orienteringer m.v., der allerede er tilgængelige på kommissionens hjemmeside.

Arbejdet med hovedkommissoriet

Kommissionens arbejde med det meget omfattende materiale, som kommissionen har modtaget fra offentlige og private aktører vedrørende hovedkommissoriet, er nærmere beskrevet i kommissionens Orientering nr. 9, 10 og 11.

Kommissionens afhøringer til brug for hovedkommissoriet er planlagt således:

  • Afhøringer fra den 23. marts til den 2. juni 2021 om visse temaer, der henhører under perioden 2002 - 2009

  • Afhøringer fra den 24. august til den 1. december 2021 om visse temaer, der henhører under perioden 2010 - 2017

  • Afhøringer fra den 11. januar 2022 til den 22. marts 2023 om visse temaer, der henhører under hele undersøgelsesperioden fra 2002 - 2017, herunder temaerne systemmoderniseringen, forvaltningen af inddrivelsesområdet og forældelse/datakvalitet

Afhøringerne vil så vidt muligt blive afviklet således, at temaerne belyses et ad gangen, og det kan derfor blive nødvendigt at indkalde nogle vidner flere gange.

Kommissionen forventer, at alle skatteministre, finansministre og departementschefer i de to ministerier i perioden fra 2002 - 2017 vil blive indkaldt til at afgive forklaring. Disse personer er derfor allerede nu varslet om, at de kan forvente at blive indkaldt til at afgive forklaring. 

Kommissionen forventer desuden, at en række direktører i SKAT og Skatteministeriet vil blive indkaldt til at afgive forklaring, og også disse personer er varslet om, at de kan forvente at blive indkaldt til at afgive forklaring.

Til afhøringerne i perioden fra den 23. marts til den 2. juni 2021 forventer kommissionen at indkalde 18 personer. Planen for disse afhøringer kan ses her. Planen for de øvrige afhøringer forventes offentliggjort med ca. et halvt års varsel. Alle afhøringerne forventes gennemført tirsdage og onsdage i lige uger i lokaler ved Retten på Frederiksberg.

Arbejdet med tillægskommissoriet

Kommissionen har i september, oktober og november 2020 fortsat afhøringerne vedrørende tillægskommissoriet. Afhøringerne har i det væsentlige koncentreret sig om skattemyndighedernes ledelsesorganer og øverste ledelse, hvilket også vil være tilfældet for de resterende afhøringer i 2020.

Kommissionen har på nuværende tidspunkt afhørt 101 personer. Kommissionen vil i november og december 2020 afslutte de planlagte afhøringer til brug for tillægskommissoriet med afhøring af yderligere seks skatteministre.

Enkelte personer har været indkaldt til fortsat afhøring, idet afhøringen af dem i første omgang ikke kunne afsluttes inden for den afsatte tid. Det kan også fremover i enkelte tilfælde blive nødvendigt at indkalde personer på ny til fortsat afhøring. Kommissionen vurderer endvidere, at det vil kunne vise sig nødvendigt at afhøre personer, som ikke på nuværende tidspunkt fremgår af planen for afhøringerne, ligesom det vil kunne vise sig nødvendigt på et senere tidspunkt at indkalde enkelte vidner på ny med henblik på at stille supplerende spørgsmål.

Kommissionen er løbende i dialog med Retten på Frederiksberg med henblik på indretning af kommissionens afhøringslokaler m.v., således at afhøringerne gennemføres på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Fremdriften i materialeudleveringen

Som oplyst i kommissionens orienteringer har kommissionen løbende siden oktober 2017 anmodet en række myndigheder, organisationer og private aktører om at udlevere materiale, der emnemæssigt er relevant for kommissionens undersøgelser vedrørende hovedkommissoriet og tillægskommissoriet, samt fastsat frister herfor.

Fremdriften i materialeudleveringen er beskrevet i kommissionens tidligere orienteringer.

Den indledende materialeudlevering følges fortsat op med supplerende anmodninger om udlevering af nærmere specificeret materiale, redegørelser, møder og stikprøvekontroller, ligesom kommissionen forventer at gennemføre selvstændige søgninger direkte i journalsystemer.

Kommissionen er i løbende dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om udlevering af konkrete dokumenter, som undersøgelsen – herunder de igangværende afhøringer – giver anledning til.

Kommissionen har været i dialog med Skattestyrelsen om indholdet af styrelsens materialeleverancer, idet kommissionen var blevet opmærksom på uoverensstemmelser mellem indholdet i det materiale, Skattestyrelsen havde oplyst at have udleveret til kommissionen, og indholdet af det materiale, kommissionen faktisk havde modtaget ved materialeudleveringerne fra Skattestyrelsen.

Dialogen er afsluttet med redegørelser fra Skattestyrelsen, hvori styrelsen har redegjort for, hvordan uoverensstemmelserne må antages at være opstået, og hvilke tiltag styrelsen har iværksat for fremover at undgå lignende problemstillinger. Skattestyrelsen har sideløbende med dialogen udleveret det materiale, der manglede i tidligere leverancer. Kommissionens uddybende spørgsmål til redegørelserne er blevet besvaret af Skattestyrelsen.

Kommissionen vurderer på den anførte baggrund, at forløbet ikke på nuværende tidspunkt har haft konkret betydning for oplysningsgrundlaget. Kommissionen har derfor taget redegørelserne til efterretning.

Kommissionen har været i dialog med Finansministeriet om udlevering af mailbokse. Finansministeriet har oplyst, at der i undersøgelsesperioden har været anvendt to it-leverandører, nemlig DXC frem til den 1. januar 2010 og Statens It herefter. Finansministeriet har om sin slettepolitik oplyst, at hvis en fratrådt medarbejder ikke selv har slettet sin mailboks permanent, slettes pågældendes mailboks som standard efter en nærmere angivet periode. Der er herefter mulighed for at gendanne den slettede mailboks i op til 90 dage efter sletningen. Finansministeriet har videre oplyst, at der ikke internt i ministeriet som standard foretages eller konkret er foretaget backup af medarbejderes mailbokse – hverken ved medarbejderes fratrædelse eller i øvrigt. Dog er der foretaget en delvis backup i februar 2018 og en fuld backup i august 2018. Finansministeriet har endelig oplyst, at Statens It i forbindelse med en ministers fratrædelse sikrer, at der tages en backup af ministerens mailboks, som ikke slettes.

Kommissionen har anmodet om udlevering af mailbokse fra Finansministeriet til brug for undersøgelsen i det omfang, det har været muligt på baggrund af den slettepolitik, som Finansministeriet således har oplyst kommission om.

Kommissionen har endelig været i dialog med Rigsrevisionen om revisioner inden for kommissionens undersøgelsesområde og formidling af oplysninger herom til kommissionen.

Michael Ellehauge, formand

Undersøgelseskommissionen om SKAT, den 16. november 2020