Mobile navigation toggle      

Udvidelse af 26. oktober 2018 af tillægskommissoriet af 9. april 2018 for Undersøgelseskommissionen om SKAT.

1. Ved brev af 9. april 2018 anmodede Justitsministeriet Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i kommissionens undersøgelse i tillæg til kommissoriet af 3. juli 2017.

Om den tidsmæssige afgrænsning af undersøgelsen af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat fremgår følgende af brevet:

”Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 indtil den 1. juni 2015. Det bemærkes i den forbindelse, at undersøgelsen ikke omfatter forløbet efter dette tidspunkt, idet der lægges afgørende vægt på at undgå risikoen for at kompromittere den strafferetlige efterforskning, jf. herved også pkt. 6 i kommissoriet af 3. juli 2017. Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger forud for 2010.

[…]

Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at hensynet til de følsomme oplysninger, som indgår i efterforskningen, ikke længere er til hinder herfor, vil der kunne træffes beslutning om at gøre perioden efter den 1. juni 2015 til genstand for en undersøgelse.”

2. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har vurderet, at det hensyn til de følsomme oplysninger, som er nævnt i tillægskommissoriet af 9. april 2018, ikke længere er til hinder for en udvidelse af de tidsmæssige rammer for undersøgelsen.

Justitsministeriet skal på den baggrund anmode Undersøgelseskommissionen om SKAT om at udvide sin undersøgelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat, jf. tillægskommissoriet af 9. april 2018, til også at omfatte perioden fra den 1. juni 2015 til undersøgelseskommissionens nedsættelse den 13. september 2017.

Det forudsættes i øvrigt, at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med tillægskommissoriet af 9. april 2018.

3. Et udkast til denne anmodning har været sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med henblik på eventuelle bemærkninger. Folketingets Skatteudvalg er endvidere blevet orienteret om udkastet.