Mobile navigation toggle      

Tillægskommissorium af 9. april 2018 for Undersøgelseskommissionen om SKAT

1. Følgende fremgår af pkt. 6 i kommissoriet af 3. juli 2017 for Undersøgelseskommissionen om SKAT:

6. Der er i begyndelsen af 2017 iværksat en advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Advokatundersøgelsen skal bl.a. beskrive det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og de siddende ministres eventuelle rolle i sagen. Advokatundersøgelsen forventes afsluttet med udgangen af 2017. Der verserer endvidere en strafferetlig efterforskning ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Når advokatundersøgelsen er afsluttet, vil der blive taget endelig stilling til en udvidelse af kommissoriet, for så vidt angår sagen om refusion af udbytteskat, og i hvilken form. I den forbindelse vil hensynet til at undgå at kompromittere den strafferetlige efterforskning skulle indgå.”

Redegørelsen for advokatundersøgelsen blev offentliggjort den 19. december 2017.

Regeringen finder, i lighed med en række af Folketingets partier, at udbytteskatteområdet bør undersøges yderligere.

2. Justitsministeriet skal på den baggrund anmode Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i kommissionens arbejde.

Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse undersøge og redegøre for SKAT’s forvaltning af udbytteskatteområdet. Undersøgelsen og redegørelsen skal bl.a. omfatte SKAT’s tilrettelæggelse og udførelse af sagsbehandlingen og sagsoplysningen i forbindelse med udbetaling af refusion af udbytteskat, herunder kontrollen med, at betingelserne for udbetalingerne var opfyldt.

Endvidere skal undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for de organisatoriske forhold vedrørende tilrettelæggelsen af SKAT’s varetagelse af opgaverne på udbytteskatteområdet. Kommissionens undersøgelse og redegørelse skal bl.a. omfatte den organisatoriske forankring af ansvaret for udbytteskatteområdet og det ledelsesmæssige tilsyn med området. I den forbindelse skal undersøgelseskommissionen bl.a. inddrage den ledelsesmæssige opfølgning og reaktion på oplysninger om udviklingen på udbytteskatteområdet, herunder løbende regnskabsdata og oplysninger om mulige uregelmæssigheder mv., samt risikoanalysen og -styringen på området.

Undersøgelseskommissionen har desuden til opgave at undersøge og redegøre for Skatteministeriets tilsyn med udbytteskatteområdet. Undersøgelsen og redegørelsen skal bl.a. omfatte Skatteministeriets risikoanalyse og -styring af udbytteskatteområdet samt opfølgningen og reaktionen på oplysninger om udviklingen på området, herunder løbende regnskabsdata og oplysninger om mulige uregelmæssigheder, problemer mv.

Undersøgelseskommissionen skal i forbindelse med sin undersøgelse af og redegørelse for de ovennævnte forhold bl.a. inddrage retsgrundlaget, de økonomiske og personalemæssige rammer for opgavevaretagelsen, den it- og datamæssige understøttelse af forvaltningen og samspillet mellem disse forhold.

Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 indtil den 1. juni 2015. Det bemærkes i den forbindelse, at undersøgelsen ikke omfatter forløbet efter dette tidspunkt, idet der lægges afgørende vægt på at undgå risikoen for at kompromittere den strafferetlige efterforskning, jf. herved også pkt. 6 i kommissoriet af 3. juli 2017. Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger forud for 2010.

Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i fornødent omfang drøfter de spørgsmål, der løbende måtte opstå om forholdet mellem undersøgelseskommissionens arbejde og den verserende strafferetlige efterforskning, herunder navnlig med henblik på at undgå risikoen for at kompromittere efterforskningen.

Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at hensynet til de følsomme oplysninger, som indgår i efterforskningen, ikke længere er til hinder herfor, vil der kunne træffes beslutning om at gøre perioden efter den 1. juni 2015 til genstand for en undersøgelse.

Foruden den ovennævnte advokatredegørelse er der foretaget en række tidligere undersøgelser af de beskrevne forhold på udbytteskatteområdet. Som anført i kommissoriet af 16. december 2016 for advokatundersøgelsen er der forud for advokatundersøgelsen gennemført fire større undersøgelser af Skatteministeriets Interne Revision, Rigsrevisionen, SKAT’s borger- og retssikkerhedschef og Kammeradvokaten. Det forudsættes, at disse undersøgelser og det materiale, der er tilvejebragt i forbindelse hermed, inddrages i undersøgelseskommissionens arbejde.

Det forudsættes i øvrigt, at de beskrevne forhold undersøges i overensstemmelse med kommissoriet af 3. juli 2017 for Undersøgelseskommissionen om SKAT, herunder kommissoriets pkt. 5 om forskellige ministres og ministeriers rolle, pkt. 7 om karakteren af kommissionens opgaver mv. og pkt. 8-10 om tilrettelæggelsen af kommissionens undersøgelse.

3. Det bemærkes, at et udkast til denne anmodning har været sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med henblik på eventuelle bemærkninger. Folketingets Skatteudvalg er endvidere blevet orienteret om udkastet.