Mobile navigation toggle      

Behandling af persondata

Undersøgelseskommissionen behandler til brug for sin undersøgelse, jf. kommissorium af 3. juli 2017 og tillægskommissorium af 9. april 2018 med udvidelse af 26. oktober 2018, personoplysninger om en række personer, der optræder i det materiale, som indgår i kommissionens undersøgelse. Dette vil navnlig være medarbejdere eller andre personer tilknyttet skattemyndighederne eller den øvrige centraladministration.

Undersøgelseskommissionen er dataansvarlig, når den behandler personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som følger af kommissoriet. Du finder kommissionens kontaktoplysninger her.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

De relevante persondataretlige regler, som pt. gælder for kommissionens behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

De oplysninger som kommissionen behandler, er som udgangspunkt almindelige personoplysninger om fx navn, tjenestested, arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse mv. Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelsen af de opgaver, som kommissionen er blevet pålagt, og det persondataretlige grundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Kommissionen kan desuden behandle oplysninger om personnumre jf. databeskyttelseslovens § 11. I det omfang, der undtagelsesvis behandles særlige kategorier af oplysninger, vil dette ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra e.

De personoplysninger, kommissionen behandler, kan potentielt blive videregivet til personer, der skal afhøres af kommissionen, og deres eventuelle bisiddere.

Kommissionen skal afgive en beretning om sin undersøgelse. Beretningen, der kan indeholde personoplysninger, offentliggøres af Justitsministeriet, med mindre særlige forhold taler herimod. Oplysninger, der efter gældende ret skal arkiveres, overføres til rigsarkivet ved kommissionens nedlukning. Oplysninger, der ikke overføres til rigsarkivet, vil blive slettet senest ved kommissionens nedlukning.

Orientering om behandling af dine oplysninger 

Hvis kommissionen behandler personoplysninger om dig, vil du som udgangspunkt modtage et individuelt brev med oplysninger herom og om dine rettigheder. Sådanne oplysninger vil i de fleste tilfælde være blevet modtaget fra andre myndigheder eller rådgivere for andre myndigheder. 

Såkaldte bipersoner modtager ikke et individuelt brev, og det samme gør sig gældende i forhold til personer, som det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at kontakte. Bipersoner vil være personer, som kommissionen støder på i sin undersøgelse, men som ikke er den egentlige genstand for undersøgelsen. En orientering kan vise sig umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig, eksempelvis hvis kommissionen ikke er i besiddelse af entydige identifikationsoplysninger og dermed ikke kan fremskaffe entydige kontaktoplysninger. Disse personer kan læse om kommissionens behandling af personoplysninger her på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til kommissionens behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommissionen via  eller via de øvrige kontaktmuligheder, som du finder her. 

Du har som udgangspunkt følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som kommissionen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod kommissionens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Undersøgelseskommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte kommissionens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, hvis du ønsker vejledning til, hvordan du kan klage, eller hvis du har andre spørgsmål til kommissionens behandling af dine personoplysninger.

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver er advokat Jens Harkov Hansen. Du finder databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger her.