Overordnet foreløbigt arbejdsprogram

Justitsministerens beslutning om nedsættelse af undersøgelseskommissionen blev truffet den 3. juli 2017.

Justitsministeren udpegede den 13. september 2017 kommissionens medlemmer.

Kommissionen vil så hurtigt som muligt, etablere et sekretariat på adressen Ceres Byen 68B, 1 sal, 8000 Aarhus C og ansætte de fornødne medarbejdere til sekretariatet. Kommissionen vil endvidere så hurtigt som muligt sikre, at der er lokaler til rådighed til brug for kommissionens afhøringer, der skal foregå i københavnsområdet.

Kommissionen vil holde en række interne møder med henblik på sammen med udspørgeren at tilrettelægge undersøgelsen, herunder om indhentelse af materiale fra bl.a. SKAT. Både i denne forbindelse og senere i forløbet vil kommissionen sammen med udspørgeren forholde sig til spørgsmålet om eventuel afgivelse af delberetninger. Forløbet vil i øvrigt i hovedpunkter være som anført nedenfor. Kommissionen vil løbende informere nærmere om den tidsmæssige planlægning.

Når kommissionen har fastlagt, hvem der skal afhøres som vidner, vil den beskikke bisiddere for de af vidnerne, der har ret hertil, og dernæst beramme afhøringerne.

Kommissionen og udspørgeren vil herefter gennemføre afhøringerne, og der kan i den forbindelse eventuelt blive tale om afhøring af yderligere vidner.

Vidnerne og deres bisiddere har mulighed for at afgive et skriftligt indlæg til kommissionen.

Når undersøgelserne og afhøringerne er gennemført, vil kommissionen udarbejde et udkast til delberetning eller beretning. Hver enkelt af de personer, hvis forhold undersøges, og den pågældendes bisidder vil få mulighed for inden for en frist at komme med en skriftlig udtalelse om de faktiske og retlige spørgsmål, som undersøgelsen rejser vedrørende den pågældende.

Kommissionen afgiver en delberetning eller beretning om resultatet af sin undersøgelse.

Justitsministeren offentliggør beretningen, medmindre ganske særlige grunde taler imod det.